Biologia Medyczna - unikat - jedyny w Polsce

Biologia medyczna

Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim

Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim to jedyny taki kierunek w Polsce. 

Studia prowadzone są zgodnie z trójstopniowym systemem bolońskim, w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOSTERASMUS, realizację części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz odbycia praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmach i placówkach naukowo-badawczych.

Biologia medyczna  na Uniwersytecie zajmuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach i posiada pozytywną ocenę zarówno Uniwersyteckiej, jak i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto kierunek ten otrzymał dwukrotnie certyfikat „Studia z przyszłością”.

Program studiów

Studia na kierunku BIOLOGIA MEDYCZNA zakładają realizację efektów uczenia się w dyscyplinie: NAUKI BIOLOGICZNE i NAUKI MEDYCZNE.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów BIOLOGIA MEDYCZNA jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane
w medycynie. Zatem Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Potrafi stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego, rozumie molekularne
i biochemiczne podstawy działania metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafi je zastosować
i odpowiednio zmieniać. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

 

Studenci kierunku Biologia medyczna mają możliwość poszerzania wiedzy i kształtowania programu swoich studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. Zajęcia dydaktyczne, w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (w tym pracowni dyplomowych), seminariów, prowadzone są w nowocześnie wyposażonym budynku Wydziału Biologii.

 

 

Studia na kierunku Biologia medyczna obejmują dwa stopnie:

I stopień (studia licencjackie)

·         3 lata - 6 semestrów,

·         pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów,

·         pod koniec semestru drugiego, studenci wybierają jedną z dwóch oferowanych specjalności:

         Diagnostyka molekularno-biochemiczna,

https://biology.ug.edu.pl/sites/biology.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/13779/images/Diagnostyka_nowy.jpg

         

 

 

        Neurobiologia,

https://biology.ug.edu.pl/sites/biology.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/13779/images/Neurobiologia_nowy.jpg

 

 

 

·         pod koniec semestru czwartego student dokonuje wyboru pro- i seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej, które odbywać będzie w semestrze piątym i szóstym,

·         ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego,

·         osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

    Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

 

   II stopień (studia magisterskie)

·         2 lata - 4 semestry,

·         w ramach kierunku funkcjonują dwie specjalności :

        Diagnostyka molekularno-biochemiczna,

        Neurobiologia,

·         ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego,

·         osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy magistra biologii medycznej.

Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk biologicznych i nauk medycznych oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Potrafi stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego, rozumie molekularne i biochemiczne podstawy działania metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafi je zastosować i twórczo modyfikować. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Specjalność Diagnostyka molekularno-biochemiczna

Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi, nowotworowymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach diagnostycznych, badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.
 

Specjalność Neurobiologia

Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę neurobiologa połączona z praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnych metod badawczych, m. in. elektroencefalografii, technik histologicznych, molekularnych, immunologicznych, behawioralnych (w tym wykorzystania modeli zwierzęcych) oraz podstaw technik psychometrycznych. Stwarza to atrakcyjną i oczekiwaną ofertę zatrudnienia w charakterze neurobiologa w wielu instytucjach, np. w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji.

 

Absolwent obu specjalności będzie mógł kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Biologia medyczna, Biologia oraz na kierunkach pokrewnych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 8 luty, 2014 - 12:50; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: środa, 5 Czerwiec, 2019 - 15:05; osoba wprowadzająca: Anna Kot