Ochrona zasobów przyrodniczych - nowy kierunek od 2018/2019

Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona Zasobów Przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zgodny jest z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym. Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOSTERASMUS, realizację części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz odbycia praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmach, placówkach naukowo-badawczych, instytucjach ochrony przyrody.

 

Program studiów

 

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów Ochrona Zasobów Przyrodniczych jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie nauk biologicznych.

Na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, która pozwala zrozumieć zjawiska, procesy i zależności zachodzące w przeszłości i współcześnie w środowisku naturalnym. Wiedza ta dotyczy zarówno oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej.

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Pierwszy i drugi rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów, pod koniec semestru czwartego, studenci wybierają jedną ze specjalności: Ekologia obszarów zurbanizowanych i Ochrona przyrody.

 Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

 

 

Sylwetka absolwenta

Wiedzę zdobytą w trakcie studiów absolwent kierunku będzie w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, posiadając jednocześnie umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów, metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego, tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS), zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych. Dodatkowo zdobędzie umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.

Absolwent kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych będzie mógł zostać zatrudniony
w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań
z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych.

 

Zasady rekrutacji na kierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczych I stopień – podlinkuj

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/ochrona_zasobow_przyrodniczych-stacjonarne-i_stopnia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Maj 2018 - 08:16; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Czerwiec 2019 - 21:47; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz