Biologia

Biologia na Uniwersytecie Gdańskim

Kierunek Biologia funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim od 1970 roku, tj. od momentu powołania uczelni. Studia prowadzone są zgodnie z trójstopniowym systemem bolońskim, w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOSTERASMUS, realizację części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz odbycia praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmach, placówkach naukowo-badawczych, muzeach.

Biologia na Uniwersytecie Gdańskim od wielu lat zajmuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach i posiada pozytywną ocenę zarówno Uniwersyteckiej, jak i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci mają szansę na szeroki kontakt z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii, m.in. w zakresie takich dziedzin jak: biologia molekularna, biotechnologia, neurofizjologia, immunologia, mikrobiologia, ekologia, ekofizjologia oraz taksonomia molekularna.

 

Program studiów

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów BIOLOGIA jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biologii, opartych na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych.

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe, m.in. z takich dyscyplin jak biologia molekularna i biotechnologia, budowa, funkcja i rozwój organizmów, różnorodność i ewolucja organizmów, biologia środowiskowa, genetyka, ochrona przyrody, bioetyka oraz technologie informacyjne. Zajęcia odbywają się zarówno w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, jak i w stacjach terenowych na Wyspie Sobieszewskiej i na Jeziorze Drużno oraz w obozach naukowych Stacji Badania Wędrówek Ptaków na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. 
 

Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i kształtowania programu swoich studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. 
Mają również szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy w studenckich kołach naukowych różnych specjalności, takich jak: botanika, biochemia, chiropterologia, ekologia, fizjologia zwierząt, genetyka, ornitologia lub edukacja przyrodnicza.

Studia na kierunku biologia obejmują trzy stopnie:
I Stopień (studia licencjackie)
• 3 lata - 6 semestrów
• w trakcie semestrów 1 - 4 jednakowy, wspólny program dla wszystkich studentów
• w semestrze 4 następuje wybór bloków przedmiotowych oraz Katedry dyplomowania 
• ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego, który ma formę ustną 
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata
Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

II Stopień (studia magisterskie)
• 2 lata - 4 semestry
• ukończenie studiów następuje po:
- złożeniu pracy magisterskiej, przygotowanej na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium bądź w terenie  w ramach jednej z 14 specjalności (zobacz więcej)
- zdaniu egzaminu dyplomowego, który ma formę ustną 
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł magistra dziedzinie nauk biologicznych 
Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj. 

III Stopień (studia doktoranckie)
• 4 - 5 lat
• ukończenie studiów następuje po:
- złożeniu rozprawy doktorskiej, przygotowanej na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium bądź w terenie 
- obronie rozprawy doktorskiej
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł doktora dziedzinie nauk biologicznych 

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów kierunku Biologia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje
z zakresu specjalistycznych zagadnień biologicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego analizowania złożonych problemów naukowych z dyscypliny nauk biologicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych naukowych pochodzących z różnorodnych źródeł. Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Absolwent będzie również przygotowany do pracy w terenie, posiadając m.in. umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk oraz posiadając wiedzę dotyczącą podstawowych metod prowadzenia prac terenowych. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych. (zobacz gdzie pracują absolwenci Wydziału Biologii)

Absolwenci kierunku Biologia mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych.

Zasady rekrutacji na kierunek Biologia: I stopieńII stopień.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. luty 2014 - 14:09; osoba wprowadzająca: Anna Kot Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Czerwiec 2019 - 21:28; osoba wprowadzająca: Anna Kot