Biologia Medyczna - unikat - jedyny w Polsce | Wydział Biologii

Biologia medyczna

Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim

Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim to jedyny kierunek w Polsce. 

Obejmuje on kształcenie w zakresie: 
1. nauk przyrodniczych
oraz
2. nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Biologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie.

 

 

Program studiów

Program studiów na kierunku Biologia medyczna wpisuje się we współczesne tendencje poszukiwania interdyscyplinarnych, a przez to bardziej otwartych i dostosowanych do społecznych potrzeb, ofert kształcenia.

Studenci mają również możliwość poszerzania wiedzy i kształtowania programu swoich studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. 

 

Studia na kierunku Biologia medyczna obejmują dwa stopnie:

I stopień (studia licencjackie)

  • 3 lata - 6 semestrów,
  • pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów,
  • pod koniec semestru drugiego, studenci wybierają jedną z dwóch oferowanych specjalności :

         Diagnostyka molekularno-biochemiczna,

         

 

 

        Neurobiologia,

 

 

 

  • pod koniec semestru czwartego student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej, które odbywać będzie w semestrze szóstym,
  • ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego,
  • osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

    Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

 

   II stopień (studia magisterskie)

  • 2 lata - 4 semestry,
  • w ramach kierunku funkcjonują dwie specjalności :

        Diagnostyka molekularno-biochemiczna,

        Neurobiologia,

  • ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego,
  • osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy magistra biologii medycznej.

Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

Zajęcia dydaktyczne, w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (w tym pracowni dyplomowych), seminariów oraz praktyk zawodowych (I stopień), prowadzone są w nowocześnie wyposażonym budynku Wydziału Biologii.

 

 

Sylwetka absolwenta - studia I stopnia

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Ponadto, potrafi stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego, rozumie molekularne i biochemiczne podstawy działania metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafi je zastosować i twórczo modyfikować. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

Specjalność Diagnostyka molekularno-biochemiczna

Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi, nowotworowymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach diagnostycznych, badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.
 

Specjalność Neurobiologia

Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę neurobiologa połączona z praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnych metod badawczych, m. in. elektroencefalografii, technik histologicznych, molekularnych, immunologicznych, behawioralnych (w tym wykorzystania modeli zwierzęcych) oraz podstaw technik psychometrycznych. Stwarza to atrakcyjną i oczekiwaną ofertę zatrudnienia w charakterze neurobiologa w wielu instytucjach, np. w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Biologia medyczna, Biologia oraz na kierunkach pokrewnych.

 

 

Sylwetka absolwenta - studia II stopnia

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Potrafi stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego, rozumie molekularne i biochemiczne podstawy działania metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafi je zastosować i twórczo modyfikować. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Potrafi pracować w zespole.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji.

 

Zasady rekrutacji na kierunek Biologia medyczna

  I stopień,

  II stopień.

 

fotfotfotfotfotfot
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Anna Kot
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 7:55