fbpx Kształcenie nauczycielskie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Kształcenie nauczycielskie

Kształcenie nauczycielskie na Wydziale Biologii

MODUŁ NAUCZYCIELSKI -
kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Biologia
 
1. Kształcenie w ramach modułu odbywa się na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
2. Uczestnik modułu uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu biologia w szkole podstawowej, szkole branżowej I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum, czego potwierdzeniem jest wpis w suplemencie, który stanowi integralną część dyplomu ukończenia studiów.
3. Moduł prowadzony jest tylko dla studentów kierunku Biologia na studiach pierwszego i drugiego stopnia i obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne.
4. Moduł obejmuje 365 godzin zajęć i 25 punktów ECTS na studiach I stopnia (załącznik 1) oraz 280 godzin i 18 punktów ECTS na studiach II stopnia (załącznik 2).
5. W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich należy ukończyć moduł kształcenia nauczycielskiego na pierwszym i drugim stopniu studiów (łącznie 9 semestrów).
6. W okresie przejściowym (cykl kształcenia 2019/2020; 2020/2021 i 2021/2022) istnieje możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu biologia uczestnicząc w module nauczycielskim o zblokowanej formie tylko na drugim stopniu kierunku Biologia (załącznik 3).
 
Zasady udziału w module kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Biologia
 
1. Przystąpienie do modułu jest dobrowolne.
2. Rekrutacja do modułu odbywa się na I stopniu studiów poprzez złożenie deklaracji (załącznik nr 4) w sekretariacie Sekcji Dydaktyki Biologii WB.
3. Kontynuacja realizacji modułu na II stopniu studiów odbywa się poprzez złożenie deklaracji w trakcie rekrutacji na studia II stopnia.
4. Udział w module rozpoczyna się od drugiego semestru studiów pierwszego stopnia.
5. Uczestnik modułu zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, które obejmuje program kształcenia nauczycielskiego. Zasady zaliczania przedmiotów reguluje Regulamin Studiów UG oraz przepisy obowiązujące na Wydziale Biologii.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w module może nastąpić za zgodą prodziekana do spraw studenckich i kształcenia. Wniosek o rezygnację z podpisem kierownika Sekcji Dydaktyki Biologii należy złożyć w Dziekanacie. Niedopełnienie formalności skutkuje obowiązkiem zaliczenia zajęć w danym semestrze.
 

Szczegółowe informacje o programie kształcenia kandydatów na nauczycieli biologii znajdują się na stronie Sekcji Dydaktyki Biologii www.pdb.ug.edu.pl

 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 września 2020 roku, 14:37