fbpx Zasady organizacji studiów na Wydziale Biologii | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zasady organizacji studiów na Wydziale Biologii

Zasady organizacji studiów na Wydziale Biologii

 1. Studia odbywają się systemem indywidualnym, a zaliczane przedmioty (kursy) dzielą się na 3 grupy:

  • grupa treści podstawowych

  • grupa treści kierunkowych

  • grupa treści indywidualnego wyboru: seminaria, pracownie, przedmioty specjalnościowe, przedmioty do wyboru (PDW)

 2. Każdy z przedmiotów ujęty w Katalogu kursów jest punktowany zgodnie z systemem ECTS* - odpowiednia liczba punktów uzyskiwanych przy zaliczeniu danego kursu podana jest każdorazowo w Katalogu kursów

 3. Na studiach I-go stopnia przedmioty podstawowe i kierunkowe tworzą blok obowiązkowy dla wszystkich studentów. Treści indywidualnego wyboru wynikają z profilu zainteresowania studenta.

 4. Na studiach II-go stopnia na kierunku Biologia przedmioty kierunkowe są powiązane z wybieraną specjalnością.

 5. Opieka nad studentem i pomoc w wyborze kursów odpowiadających zainteresowaniom i przyszłej specjalizacji studenta zorganizowana jest następująco:

  • Studia I-go stopnia: opiekun merytoryczno-dydaktyczny (tutor), wyznaczony w każdej katedrze, pomaga studentowi w wyborze zestawu kursów zgodnych z profilem jego zainteresowań.

  • Studia II-go stopnia: obowiązki opiekuna naukowego przejmuje pracownik naukowy, pod którego kierunkiem student przygotowuje pracę magisterską lub osoba prowadząca seminarium magisterskie (w przypadku kiedy osoba kierująca pracą magisterską jest spoza Wydziału Biologii). Student deklaruje wybór specjalności w trakcie rekrutacji na studia.

 6. Do ukończenia studiów I-go stopnia (licencjackich) równoznacznego z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, wymagane jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów

  • uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 180

  • zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2

  • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej

  • zdanie egzaminu licencjackiego

 7. Do ukończenia studiów II stopnia (magisterskich), równoznacznego z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, wymagane jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów

  • uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niż 120

  • wykonanie pracy magisterskiej

  • zdanie egzaminu magisterskiego

 8. Zaliczanie kolejnych etapów studiów odbywa się w systemie rocznym, za wyjątkiem I roku studiów, kiedy to okresem zaliczeniowym jest semestr. Egzaminy odbywają się w trakcie podstawowej sesji zimowej i letniej oraz sesji poprawkowych, w terminach zgodnych z Kalendarium Studenta. Warunkiem zaliczenia okresu zaliczeniowego jest uzyskanie łącznej liczby punktów (liczonej od początku studiów) nie mniejszej niż 60 pkt na rok. Punktacja nie zastępuje oceny, będącej nadal podstawą obliczania średniej z poszczególnych przedmiotów, jako wyznacznika wysokości stypendium naukowego itp.

 9. Za wyjątkiem kursów obowiązkowych, pozostałe kursy student wybiera zgodnie z ukierunkowaniem swojego profilu studiów, biorąc pod uwagę konieczność uzyskania niezbędnego w danym roku studiów minimum punktów, a kolejność kursów podporządkowując podanym w Katalogu kursów warunkom wstępnym, określającym jakie kursy muszą być zaliczone przed rozpoczęciem danego kursu.

 10. Na wszystkie kursy należy zgłosić się (wypełniając formularz karty zgłoszenia na kurs) zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji i terminarzem zapisów na przedmioty do wyboru (PDW).

 11. Warunkiem uzyskania przez studenta wpisu w indeksie na kolejny rok studiów jest dopełnienie obowiązków studenta w terminach określonych w Kalendarium Działań Studenta Studiów Stacjonarnych na Wydziale Biologii.

 12. Regulacje ogólne dotyczące przebiegu studiów na Uniwersytecie Gdańskim zawiera Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

* ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów przekładający nakład pracy studenta na uzyskanie określonych umiejętności i kompetencji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 marca 2014 roku, 11:29