Historia

Historia Wydziału

Historia Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W 1945 roku dr Jan Szwarc zorganizował w Gdańsku-Oliwie (przy ulicy Polanki) dwuletnie "Pedagogium" przeniesione z Torunia, przygotowujące maturzystów do pracy w szkolnictwie, m.in. jako nauczycieli geografii i biologii. W 1946 zostało ono przekształcone w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (studia 3-letnie, potem magisterskie) z Wydziałem Przyrodniczym, w ramach którego funkcjonowały dwa zakłady: Biologii i Geografii. W roku 1955 nastąpiła restrukturyzacja (likwidacji uległ Zakład Biologii) i zmiana nazwy na Wydział Geograficzny. Wydział mieścił się w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Sobieskiego aż do roku 1966, kiedy został przeniesiony do Gdyni na ówczesną ulicę Czołgistów (obecnie Aleja Piłsudskiego). Wkrótce potem doszło do reaktywowania biologii w strukturach WSP – w roku akademickim 1967/68 nastąpiła zmiana dotychczasowego Wydziału Geograficznego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym wyodrębniono cztery Katedry: Geografii Fizycznej, Geografii Ekonomicznej i Regionalnej, Oceanografii oraz Zoologii i Botaniki.

02

Zaliczenie wielodniowych zajęć terenowych w Puszczy Białowieskiej z pierwszym rocznikiem studentów biologii (1970). Od lewej: Sławomir Kadulski, Hanna Piotrowska, Jadwiga Stasiak, Maria Herbich, Barbara Kreńska, Ryszard Markowski. Fot. Jacek Herbich.

Już w 1967 roku, kiedy zatwierdzono plany powstania Uniwersytetu, władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej zwróciły się do doc. dr hab. Feliksa Piotrowskiego z Akademii Medycznej w Poznaniu o pomoc w zorganizowaniu Katedry Zoologii. W sierpniu 1967 roku pracę rozpoczęli pierwsi asystenci: mgr Sławomir Kadulski oraz mgr Stanisław Piątkowski, potem dołączyła do nich mgr Beata Raś (po mężu Frydel). Niejako z marszu rozpoczęto zajęcia dydaktyczne. W latach siedemdziesiątych pracę rozpoczęła mgr Zuzanna Szczęsna (z pierwszego rocznika naszych absolwentów) oraz dr Jerzy Rokicki. W późniejszym okresie zespół ten utworzył Katedrę Zoologii Bezkręgowców.

14
Po obronie doktorskiej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców. Od lewej: I rząd (siedzą): Z. Wegner, F. Piotrowski, F. Ibrahim-Kossa, J. Tokarski, J. Rokicki; II rząd (stoją): S. Piątkowski, J. Wojewoda, J. Szeler, J. Krzywiński, Z. Szczęsna, S. Strawiński, S. Kadulski, K. Bartkowska (UAM), A. Jarosińska, R. Szadziewski. Gdynia (1988).

W tym samym roku (1967) budowę od podstaw zespołu naukowego i zaplecza dydaktycznego Katedry Botaniki zainicjowała dr hab. Hanna Piotrowska, wywodząca się ze szkoły znanego geobotanika, profesora Zygmunta Czubińskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po przeniesieniu do Gdańska została mianowana na stanowisko docenta. W gronie pierwszych pracowników Katedry zatrudnionych jesienią 1967 roku byli mgr Maria Herbich, mgr Jadwiga Stasiak, Jacek Herbich i Ryszard Markowski (dwaj ostatni jeszcze jako studenci V roku).

03

Przerwa w trakcie całodobowych badań mikroklimatycznych w rezerwacie „Jar Rzeki Raduni”. W pierwszym rzędzie, od lewej: Barbara Gębska, Jacek Herbich i Barbara Kreńska. W drugim rzędzie, od lewej: Włodzimierz Chojnacki, trzeci - Ryszard Markowski, czwarta - Dorota Wciorka. Od prawej: Ewa Mierzejewska (bliżej), Elżbieta Komisarczuk i Zbigniew Mazurek (dalej). Fot. Jacek Herbich (1972).

W 1967 roku przeprowadzono pierwszy nabór studentów na kierunek biologii, dokonany przy wydatnej pomocy botaników zatrudnionych w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, kierowanej przez prof. dr hab. Tadeusza Sulmę. W tej chwili trudno to sobie wyobrazić, ale na kierunku biologii pierwsi studenci pojawili się przed pierwszymi pracownikami! Ich wsparcie przez pierwszych kilka miesięcy działalności dydaktycznej, wyrażone m.in. w postaci przewożenia co tydzień wypożyczonych mikroskopów i binokularów, z Wrzeszcza do Gdyni i z powrotem (tramwajem i kolejką SKM), umożliwiło prowadzenie zajęć. W tym najtrudniejszym okresie nie dysponowano praktycznie niczym z wyjątkiem zapału i wizji. Dla przykładu, pierwsze zebranie naukowo-organizacyjne Katedry Botaniki odbyło się na skrzynkach z powodu braku krzeseł. Skrzynka Szefowej – doc. dr hab. H. Piotrowskiej – w dowód uznania dla jej stanowiska była wyłożona gazetą. W 1972 roku Zakład Botaniki Instytutu Biologii przemianowano na Zakład Ekologii Roślin, który w 1982 roku został przekształcony w Katedrę Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody.

04

Ewa Niemczewska-Borowczak, Teresa Kentzer i Elżbieta Szczepkowska z gościem Katedry Fizjologii Roślin, przed wejściem głównym do budynku przy ul. Czołgistów (Piłsudskiego) w Gdyni (lata 70-te).

W roku 1967 w Katedrze Oceanografii na Wydziale BiNoZ WSP rozpoczął także pracę doc. dr hab. Karol Taylor, który później objął Zakład Biochemii Organizmów Morskich. Następnie – już na Uniwersytecie Gdańskim – kierował Zakładem Biochemii z dwoma adiunktami, dr Romualdem Skórko i dr n. med. Anną Podhajską oraz st. asystentem naukowo-technicznym mgr Grażyną Konopową i asystentami mgr Elżbietą Monczak (obecnie Grzesiuk), mgr Haliną Witkiewicz i mgr Barbarą Lipińską. Doc. Taylor pełnił funkcję prodziekana w kadencji Dziekana Jerzego Gluzińskiego i był odpowiedzialny za uruchomienie studiów na kierunku biologia na Wydziale BiNoZ tworzącego się Uniwersytetu Gdańskiego. Z chwilą powołania Uniwersytetu, przez dwie kadencje do roku 1975, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii, a w latach 1984-1985 rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Stworzył renomowany, prężny i szybko rozrastający się zespół, znany pod nazwą gdańskiej szkoły biologii molekularnej. W późniejszym okresie na bazie tego zespołu powołano na Wydziale trzy Katedry: Biochemii, Mikrobiologii oraz Biologii Molekularnej, a ponadto Międzyuczelniany (wraz z Akademią Medyczną w Gdańsku) Wydział Biotechnologii. Po latach dynamicznego rozwoju badań naukowych i kadry, w roku 2017 Katedra Biologii Molekularnej została podzielona na Katedry: Biologii i Genetyki Medycznej, Genetyki Molekularnej Bakterii oraz Biologii Molekularnej.

1 września 1968 roku do WSP w Gdańsku przeniósł się z Wydziału BiNoZ UMK w Toruniu dr hab. Stefan Strawiński, który rozpoczął pracę jako docent etatowy w Katedrze Zoologii, organizując od podstaw laboratorium zoologii kręgowców. W tym czasie pełnił także funkcję przewodniczącego Zespołu Katedr i Zakładów Biologicznych. Po powołaniu Uniwersytetu Gdańskiego stworzył Zespół Ekologii Ptaków. Od 1973 do 1981 roku kierował Zakładem Ekologii Zwierząt, przekształconym później w Katedrę Ekologii i Zoologii Kręgowców, a w latach 1980-1981 pełnił funkcję dziekana Wydziału. Jednymi z pierwszych asystentów profesora Strawińskiego byli mgr Lech Stempniewicz oraz dr Czesław Nitecki, którzy po przeniesieniu się do Gdańska z UMK w Toruniu odegrali znaczącą rolę w organizacji zaplecza naukowego i dydaktyki w Katedrze.

05

Po egzaminie magisterskim w Zakładzie Ekologii Zwierząt. Od lewej: Lech Stempniewicz, Teresa Wielgosz, Elżbieta Michniewicz, Agnieszka Samulak (Goc), Beata Niepiekło (Michno), Joanna Czubryj (Zamajska). Fot. Michał Goc (1976).

W 1970 roku z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie przeniósł się doc. Karol Bijok z zadaniem zorganizowania Zakładu Cytologii Roślin, którym kierował od utworzenia w 1972 roku. Pierwszymi asystentami byli w nim mgr Włodzimierz Chojnacki i mgr Barbara Kreńska (później Stempniewicz), zatrudnieni wcześniej w Katedrze Botaniki, oraz mgr Romana Walter. W tym samym czasie Karol Bijok został mianowany profesorem nadzwyczajnym, brał czynny udział w kierowaniu rozwojem i organizacją Wydziału BiNoZ UG. W latach 1972-1975 pełnił funkcje prodziekana, a w latach 1975 - 1980 dziekana Wydziału.

10

Uroczystości w pokoju śniadaniowym Katedry Fizjologii Zwierząt. Małgorzata Maliszewska-Ścisło, Karol Taylor, Irena Krzysztofowicz, Barbara Sasin, Jolanta Orzeł-Gryglewska. Gdańsk (początek lat 80-tych).

W 1970 roku pracę w Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła dr hab. Teresa Kentzer, docent na Wydziale BiNoZ UMK w Toruniu. Podjęła się zorganizowania Zakładu Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii UG. Pierwszymi asystentami w nim byli: mgr Ewa Niemczewska-Borowczak i mgr Elżbieta Szczepkowska. W latach 1970-1972 dr hab. Teresa Kentzer poza kierowaniem Zakładem Fizjologii Roślin pełniła także funkcję kierownika organizującego się Zakładu Fizjologii Zwierząt. W 1972 roku na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt powołano w wyniku konkursu dr n. med. Juliusza Tokarskiego z Akademii Medycznej w Lublinie. W Zakładzie tym w pierwszej kolejności zatrudnieni zostali mgr Jadwiga Siedlecka, Zbigniew Kołaski, Halina Kozak (z domu Witkowska), lek. med. Tadeusz Ścisło, lek. med. Franciszek Sasin, mgr Barbara Sasin oraz dr Irena Krzysztofowicz.

08

Badania terenowe w Strzebielinie Morskim (1979). Zbigniew Kołaski i Andrzej Borman (Zakład Fizjologii Zwierząt).

Wzrost liczby pracowników stopniowo nasilał kłopoty lokalowe. Należy pamiętać, że w tym samym budynku mieściły się cała geografia i również rozwijająca się oceanografia. Z powodu ciasnoty Wydział był zmuszony wynajmować na wykłady widownię teatralną (dzięki czemu niektórzy postronni w sąsiadującej stołówce brali biologów za artystów operetkowych), salę klubu kolejarzy na Dworcu Głównym w Gdyni (w której było słychać każdy przejeżdżający pociąg, zatem studenci świetnie znali rozkład jazdy), a dla mniejszych grup salę w jachtklubie, do której przechodziło się przez hangar z zimującymi jachtami. Pojawił się nawet pomysł postawienia dużego namiotu obok budynku Wydziału. Wybawieniem miała być oczekiwana przeprowadzka do planowanego budynku w kampusie przewidywana na lata 1975-76. Wszystko było zaplanowane, łącznie z typami mikroskopów i najdrobniejszego sprzętu, ale kryzys zasadniczo zmienił plany. Część katedr przeniosła się więc do budynku przy ul. Kładki w Gdańsku, co na jakiś czas załagodziło problemy lokalowe.

09

Pracownia elektrofizjologiczna (lata 80-te). Zbigniew Kołaski, Wojciech Stojek, Marek Czyżowski.

Rozbudowa Wydziału odbywała się także poprzez przejęcie od innych uczelni terenowych stacji badawczych. W 1971 roku przejęto od Instytutu Biologii Akademii Medycznej w Gdańsku Stację Biologiczną w Górkach Wschodnich powstałą na Wyspie Sobieszewskiej w 1955 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Stacji Biologicznej był prof. dr hab. Fryderyk Pautsch (1911-1992), profesor zwyczajny Akademii Medycznej i Uniwersytetu Gdańskiego, który w początkowym okresie wykładał na kierunku biologii fizjologię zwierząt i genetykę. Od 1972 roku w Stacji pracował dr Edward Skorkowski, jej późniejszy wieloletni kierownik.

17

Pracownicy Stacji Biologicznej (2000). Od lewej: u góry - Ewa Mulkiewicz, Czesława Kulpa, Edward Skorkowski i Marek Ziętara; u dołu - Jadwiga Gronczewska, Anna Biegniewska, Dorota Napierska.

W roku 1980 od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przejęto Stację Badania Wędrówek Ptaków. Kierownikiem Stacji zlokalizowanej od 1980 roku w Przebendowie (powiat wejherowski) był do roku 2007 prof. dr hab. Przemysław Busse, który 1 października 1979 po przeniesieniu się z Torunia podjął pracę na Uniwersytecie Gdańskim na etacie adiunkta habilitowanego, pełniąc początkowo funkcję kierownika Pracowni Akcji Bałtyckiej w Zakładzie Ekologii Zwierząt.

06

Otwarcie bazy terenowej na jeziorze Drużno (1978). Bożena Przyjemska, Teresa Kentzer, Jerzy Adamczewski (Wojewódzki Konserwator Przyrody z Elbląga), Maria Augustowska (Kwestor UG), Beata Michno i Czesław Nitecki.

Od 1 sierpnia 1976 roku po przeprowadzce z Poznania do Gdańska pracę na stanowisku docenta w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii podjał dr hab. Tadeusz Sywula. Od 1 stycznia 1982 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Systematyki Eksperymentalnej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców, od 1 września 1982 roku kierownika Zakładu Genetyki, potem Katedry Genetyki, a następnie Katedry Genetyki i Cytologii.

 

11

Pracownicy i magistranci Zakładu Genetyki (1986). Na zdjęciu m. in.: Jan Strawiński, Jerzy Sell, Tadeusz Namiotko, Adam Burkiewicz, Alina Sobolewska oraz Tadeusz Sywula.

Gdy powoływano Uniwersytet Gdański, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi nastąpiło przekształcenie katedr w zakłady (biologicznych było wtedy już siedem) oraz utworzono trzy Instytuty: Biologii, Geografii i Oceanografii. W początkowym okresie wszystkie one mieściły się w jedynym budynku Wydziału - w Gdyni przy ul Czołgistów. Wraz z rozwojem potencjału naukowego i poszerzeniem oferty dydaktycznej część zakładów została przeniesiona w lipcu 1976 roku do budynku przy ulicy Kładki w Gdańsku. Były to: Zakład Biochemii (z wydzielonym wkrótce potem Zakładem Mikrobiologii), Zakład Fizjologii Zwierząt oraz Zakład Genetyki, a w roku akademickim 1989/90 dołączyła do nich Katedra Cytologii i Embriologii Roślin. W roku akademickim 1980/81 nastąpiła reorganizacja Wydziału. Na biologii i geografii utworzono katedry, na oceanografii zachowano instytut. W 1985 roku przemianowano Wydział BiNoZ na BGiO – Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. W roku 1991 Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców oraz Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody zostają przeniesione do Gdańska-Wrzeszcza na ulicę (obecnie) Legionów 9 do dawnych pomieszczeń uniwersyteckiego Studium Wojskowego zwolnionych po jego likwidacji. W miarę poszerzania się programu zajęć dydaktycznych tworzono nowe jednostki naukowo-dydaktyczne. Na Biologii były to Katedry: Ekologii Roślin oraz Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody (obie powstałe w 1999 roku z dawnej Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody), a w 2007 roku Katedry: Genetyki oraz Cytologii i Embriologii Roślin, powstałe z Katedry Katedry Genetyki i Cytologii.

07

Promocje doktorskie (1979). Wśród promowanych doktorantów m.in. (od lewej): Włodzimierz Chojnacki, Halina Piekarek-Jankowska, Krzysztof Petelski, Barbara Lipińska, Jadwiga Siedlecka, Jolanta Koszteyn, Anna Szaniawska, Maciej Wołowicz. Wśród gości (od lewej): Andrzej Żukiert, Konstanty Turoboyski, Halina Byczkowska, Stanisław Piątkowski, Stanisław Musielak, Jacek Herbich, Andrzej A. Marsz, Maria Herbich. Gwardia - Józef Szmeja i Wiesław Fałtynowicz.

W roku 1992 z inicjatywy prof. Anny Podhajskiej powstała koncepcja powołania niezależnego Wydziału Biotechnologii jako jednostki międzyuczelnianej. W tym celu powołany został pełnomocnik do spraw utworzenia wydziału, którym została wyżej wspomniana inicjatorka, dotychczasowy kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału BGiO. Ostatecznie 1 czerwca 1993 roku senaty Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku podjęły jednobrzmiące uchwały o powołaniu

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Nowy Wydział powstał pierwotnie jako jednostka dydaktyczna, w której partycypowały Uniwersytet i Akademia Medyczna, a uczestniczące w dydaktyce jednostki pozostawały w dotychczasowych strukturach organizacyjnych.

13

Katedra Mikrobiologii. Piotr Skowron, Ewa Brzana, Anna Weltz, Ewa Tokarska, Wacław Szybalski, Anna J. Podhajska, Ryszard Pawłowski, Joanna Bieszke, Tadeusz Kaczorowski, Józef Kur. Gdańsk (1987).

Biotechnologię w znaczącej mierze tworzyli biolodzy z Wydzialu BGiO. Oprócz wspomianej prof. Podhajskiej do grona biotechnologów dołączył prof. Maciej Żylicz ze swoją Pracownią Biofizyki będącą w strukturach Katedry Biologii Molekularnej, a więc Krzysztofem Liberkiem, Jarosławem Marszałkiem oraz Bogdanem Baneckim. Z ówczesnej Katedry Biochemii do nowoutworzonego wydziału przeszli Krystyna Bieńskowska-Szewczyk oraz Bogusław Szewczyk. Katedra Biologii Molekularnej uszczuplona została o Igora Koniecznego oraz Michała Obuchowskiego, natomiast Katedra Mikrobiologii o Krzysztofa Bielawskiego i Krzysztofa Walerona. W 1993 roku nastąpił wybór pierwszych władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG w osobach prof. Wiesława Makarewicza (z AMG) jako Dziekana oraz prof. Anny J. Podhajskiej i dr Grzegorza Węgrzyna jako Prodziekanów.

15

Katedra Mikrobiologii (początek lat 90-tych). Urszula Sulima, Jadwiga Pomorska, Marian Sęktas, Józef Nieradko, Dorota Skowyra, Maciej Żylicz, Izabella Górska-Flipot, Krzysztof Bielawski, Igor Konieczny, Jarosław Marszałek, Krzysztof Liberek, Gabriela Okrój.

Utworzenie kierunku Biotechnologia stało się podstawą do uzyskania funduszy na budowę budynku, jako aneksu do istniejącego kompleksu na ul. Kładki. Fundusze te uzyskano w dużej mierze dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. Karola Taylora. Zainteresowanie studiami na kierunku biotechnologia oraz względy administracyjne spowodowały, że w roku 1996 jednostka została przekształcona w niezależny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, skupiający pracowników Wydziału BGiO oraz pracowników AMG, którzy zostali formalnie zatrudnieni na nowym Wydziale.

16

Wręczenie dyplomów doktorskich (1999). Grzegorz Węgrzyn, Piotr Rutkowski, Dariusz L. Szlachetko.

W latach 2004-2008 w ramach przygotowań do powołania Wydziału Biologii ze struktury Wydziału BGiO wyodrębniono Instytut Biologii, który posiadał pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz pięcioletnią akredytację zarówno Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej. Władze Instytutu Biologii tworzyli dyrektor – prof. dr hab. Lech Stempniewicz oraz zastępcy dyrektora – ds. naukowych: prof. dr hab. Edward Skorkowski, a ds. dydaktyki: dr Beata Michno.

Wniosek o wydzielenie Wydziału Biologii ze struktury Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG złożony został w styczniu 2008 roku. Senat UG uchwałą nr 35/08 utworzył z dniem 1 maja 2008 roku w Uniwersytecie Gdańskim Wydział Biologii, który rozpoczął działalność dnia 1 września tego samego roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia ustanowiono Święto Wydziału obchodzone odtąd corocznie w maju. W skład zespołu dziekańskiego Wydziału Biologii pierwszej kadencji weszli:

· prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko – Dziekan

· prof. UG, dr hab. Marek Ziętara – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

· dr Beata Michno – Prodziekan ds. Studiów I Stopnia

· dr hab. Andrzej Borman, a od 2010 r. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz – Prodziekan ds. Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich.

 

21

Zespół Dziekański Wydziału Biologii pierwszej kadencji. Od lewej: prof. UG, dr hab. Andrzej Borman - Prodziekan ds. Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich (pierwsza połowa kadencji), prof. dr hab. Marek Ziętara - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Beata Michno - Prodziekan ds. Studiów I Stopnia, prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko - Dziekan, prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz - Prodziekan ds. Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich (druga połowa kadencji).

W takim składzie zespół dziekański kontynuował swoje obowiązki również w drugiej kadencji (2012-2016). W 2016 roku wybrany został nowy zespół dziekański w składzie:

· prof. dr hab. Włodzimierz Meissner - Dziekan

· dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

· dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG - Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

· dr Elżbieta Kaczorowska, a od 2019 roku dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Wydziału była przeprowadzka w 2012 r. do nowo wybudowanego budynku na terenie Kampusu Oliwskiego (Bałtyckiego) UG. W końcu, przede wszystkim dzięki detrminacji Dziekana Dariusza Szlachetko, po ponad 40 latach wszystkie jednostki Wydziału wraz z Dziekanatem znalazły się w jednym miejscu. W sposób oczywisty warunki naszego funkcjonowania, zarówno w sferze pracy badawczej, jak i dydaktycznej oraz komfort studiowania na naszym Wydziale zyskały nieosiągalny dotychczas poziom.

18

Jednostki wchodzące w skład Wydziału do 2012 r. zlokalizowane były w Trójmieście i okolicach. W Gdańsku przy ulicy Kładki - obok Dziekanatu - swoje siedziby miało sześć Katedr: Biochemii, Biologii Molekularnej, Fizjologii Zwierząt, Genetyki, Cytologii i Embriologii Roślin oraz Mikrobiologii. W budynku przy ulicy Legionów w Gdańsku-Wrzeszczu znajdowały się kolejne trzy Katedry: Ekologii i Zoologii Kręgowców, Ekologii Roślin, Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody oraz Pracownia Dydaktyki Biologii. W Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego (kolebka Wydziału - najstarszy budynek) mieściły się pozostałe dwie Katedry: Fizjologii Roślin, Zoologii Bezkręgowców oraz Stacja Badania Wędrówek Ptaków. Ponadto w obrębie Stacji Biologicznej zlokalizowanej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku-Górkach Wschodnich, przy ul. Ornitologów, do chwili przeprowadzki do nowego budynku Wydziału na terenie Bałtyckiego Kampusu UG, swoją czasową siedzibę miała Katedra Ewolucji Molekularnej, powołana w 2011 r.

Wydział Biologii zyskał nowe możliwości rozwoju, dalszego poszerzenia zakresu oraz metod prowadzonych badań naukowych, a także tworzenia nowych specjalności, kierunków studiów oraz nowych jednostek dydaktyczno-badawczych. Pozwoliło to z jednej strony ugruntować wysoką rangę naukową Wydziału, a z drugiej strony zwiększyć konkurencyjność wśród kandydatów na studia, lepiej kształcić absolwentów i bardziej plastycznie reagować na coraz dynamiczniej zmieniające się potrzeby i wymogi rynku pracy.

20

Nowa siedziba Wydziału Biologii UG przy ul. Wita Stwosza W Gdańsku, oddana do użytku w lipcu 2011 r. Fot. P. Rutkowski.

W poprzednich kadencjach funkcje Dziekanów oraz Prodziekanów (wywodzących się z kierunku Biologia) pełnili kolejno:

 

prof. dr hab. Bolesław Augustowski

Dziekan – Organizator Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi WSP

1.10.1968 – 31.08.1969

 

doc. dr Jerzy Gluziński

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi WSP

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.09.1969 – 20.03.1971

- doc. dr hab. inż. Karol Taylor – Prodziekan

 

doc. dr hab. Bogusław Rosa

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.05.1971 – 30.08.1975

- doc. dr hab. Karol Bijok – Prodziekan

 

prof. dr hab. Karol Bijok

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.09.1975 – 30.09.1980

 

prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.10.1980 – 31.08.1981

 

prof. dr hab. Marcin Pliński

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1981 – 31.08.1987

- dr Maria Herbich, a następnie od 1.09.1984

- doc. dr hab. Tadeusz Sywula – Prodziekani ds. Studenckich

 

prof. dr med. Juliusz Tokarski

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1987 – 31.08.1990

- doc. dr hab. Tadeusz Sywula – Prodziekan ds. Studenckich

 

prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1990 – 31.08.1996

- doc. dr hab. Ryszard Szadziewski – Prodziekan

 

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1996 – 31.08.2002

- dr Andrzej Borman – Prodziekan ds. Studenckich

 

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.2002 – 31.08.2008

- prof. dr hab. Dariusz Szlachetko – Prodziekan ds. Naukowych

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Grudzień 2013 - 12:06; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Czerwiec 2020 - 14:21; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz