fbpx Historia | Wydział Biologii

Historia | Wydział Biologii

Historia Wydziału

Historia Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W 1945 roku dr Jan Szwarc zorganizował w Gdańsku-Oli­wie (przy ulicy Polanki) dwuletnie "Pedagogium" przeniesione z Torunia, przygotowujące maturzystów do pracy w szkolnictwie, m.in. jako nauczycieli geografii i biologii. W 1946 zostało ono przekształcone w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (studia 3-letnie, potem magisterskie) z Wydziałem Przyrodniczym, w ramach którego funkcjonowały dwa zakłady: Biologii i Geografii. W roku 1955 nastąpiła restrukturyzacja Wydziału - likwidacji uległ Zakład Biologii, który przyjął  nazwę Wydziału Geograficznego. Przez cały okres 1946-1966 Wydział mieścił się w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ulicy Sobieskiego. W roku 1966 WSP pozyskała dla Wydziału nową siedzibę w Gdyni, przy ówczesnej ulicy Czołgistów. Wkrótce, w 1967 roku, doszło do reaktywowania biologii w WSP. W roku aka­demickim 1967/68 nastąpiło przemianowanie dotychczasowego Wydziału Geograficznego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Działały na nim Katedry: Geografii Fizycznej, Geografii Ekonomicznej oraz Regionalnej, i Oceanografii. Pojawiły się także Katedry Zoologii i Botaniki.

02

Zaliczenie wielodniowych zajęć terenowych w Puszczy Białowieskiej z pierwszym rocznikiem studentów biologii (1970). Od lewej: Sławomir Kadulski, Hanna Piotrowska, Jadwiga Stasiak, Maria Herbich, Barbara Kreńska, Ryszard Markowski. Fot. Jacek Herbich.

Już w 1967 roku, kiedy zatwierdzono plany powstania Uniwersytetu, władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej zwróciły się do doc. dr hab. Feliksa Piotrowskiego z Akademii Medycznej w Poznaniu o pomoc w zorganizowaniu Katedry Zoologii. W sierpniu 1967 roku pracę rozpoczęli pierwsi asystenci: mgr Sławomir Kadulski oraz mgr Stanisław Piątkowski. Potem dołączyła mgr Beata Raś. Niejako z marszu rozpoczęto pierwsze zajęcia dydaktyczne. W latach siedemdziesiątych pracę rozpoczęła absolwentka Katedry, mgr Zuzanna Szczęsna oraz dr Jerzy Rokicki. W późniejszym okresie zespół ten utworzył Katedrę Zoologii Bezkręgowców.

03

Przerwa w trakcie całodobowych badań mikroklimatycznych w rezerwacie „Jar Rzeki Raduni”. W pierwszym rzędzie, od lewej: Barbara Gębska, Jacek Herbich i Barbara Kreńska. W drugim rzędzie, od lewej: Włodzimierz Chojnacki, trzeci - Ryszard Markowski, czwarta - Dorota Wciorka. Od prawej: Ewa Mierzejewska (bliżej), Elżbieta Komisarczuk i Zbigniew Mazurek (dalej). Fot. Jacek Herbich (1972).

W tym samym roku (1967) budowę od podstaw zespołu naukowego i zaplecza dydaktycznego Katedry Botaniki zainicjowała dr hab. Hanna Piotrowska, wywodząca się ze szkoły znanego geobotanika, profesora Zygmunta Czubińskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po przeniesieniu do Gdańska została mianowana na stanowisko docenta. W gronie pierwszych pracowników Katedry zatrudnionych jesienią 1967 roku byli mgr Maria Herbich, mgr Jadwiga Stasiak, Jacek Herbich i Ryszard Markowski (dwaj ostatni wówczas jeszcze studenci V roku). W 1967 roku został przeprowadzony pierwszy nabór studentów na kierunek biologii, dokonany przy wydatnej pomocy botaników zatrudnionych w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, kierowanej przez prof. dr hab. Tadeusza Sulmę. Ich wsparcie, wyrażone m.in. w postaci wypożyczanych mikroskopów i binokularów przewożonych co tydzień z Wrzeszcza do Gdyni przez pierwszych kilka miesięcy działalności dydaktycznej, umożliwiło prowadzenie zajęć ze studentami. W tym najtrudniejszym okresie nie dysponowano praktycznie niczym z wyjątkiem zapału i wizji. Dla przykładu, pierwsze zebranie naukowo-organizacyjne Katedry Botaniki odbyło się na skrzynkach z powodu braku nawet jednego krzesła. Skrzynka Szefowej – doc. dr hab. H. Piotrowskiej – w dowód uznania dla stanowiska była wyłożona gazetą. W 1972 roku Zakład Botaniki Instytutu Biologii przemianowano na Zakład Ekologii Roślin, który w 1982 roku został przekształcony w Katedrę Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody. 

04

Ewa Niemczewska-Borowczak, Teresa Kentzer i Elżbieta Szczepkowska z gościem Katedry Fizjologii Roślin, przed wejściem głównym do budynku przy ul. Czołgistów (Piłsudskiego) w Gdyni (lata 70-te).

W roku 1967 na Wydziale BiNoZ WSP rozpoczął także pracę (początkowo na pół etatu) w Katedrze Oceanografii doc. dr hab. Karol Taylor, który później objął Zakład Biochemii Organizmów Morskich. Następnie - już na Uniwersytecie Gdańskim - kierował Zakładem Biochemii z dwoma adiunktami, dr Romualdem Skórko i dr n. med. Anną Podhajską oraz st. asystentem naukowo-technicznym mgr Grażyną Konopową i asystentami mgr Elżbietą Mończak, mgr Haliną Witkiewicz i mgr Barbarą Lipińską. Doc. Taylor pełnił funkcję prodziekana w kadencji Dziekana Jerzego Gluzińskiego i był odpowiedzialny za uruchomienie studiów na kierunku biologia na Wydziale BiNoZ tworzącego się Uniwersytetu Gdańskiego. Z chwilą powołania Uniwersytetu, przez dwie kadencje do roku 1975, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii, a w latach 1984-1985 rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Stworzył renomowany, prężny i szybko rozrastający się zespół, znany pod nazwą gdańskiej szkoły biologii molekularnej. W późniejszym okresie na bazie tego zespołu powołano na Wydziale trzy Katedry: Biochemii, Mikrobiologii oraz Biologii Molekularnej, a ponadto Międzyuczelniany (wraz z Akademią Medyczną w Gdańsku) Wydział Biotechnologii.

05

Po egzaminie magisterskim w Zakładzie Ekologii Zwierząt. Od lewej: Lech Stempniewicz, Teresa Wielgosz, Elżbieta Michniewicz, Agnieszka Samulak (Goc), Beata Niepiekło (Michno), Joanna Czubryj (Zamajska). Fot. Michał Goc (1976).

1 września 1968 roku do WSP w Gdańsku przeniósł się z Wydziału BiNoZ UMK w Toruniu dr hab. Stefan Strawiński, który rozpoczął pracę jako docent etatowy w Katedrze Zoologii, organizując od podstaw laboratorium zoologii kręgowców. W tym czasie pełnił także funkcję przewodniczącego Zespołu Katedr i Zakładów Biologicznych. Po powołaniu Uniwersytetu Gdańskiego stworzył Zespół Ekologii Ptaków. Od 1973 do 1981 roku kierował Zakładem Ekologii Zwierząt, przekształconym później w Katedrę Ekologii i Zoologii Kręgowców.

06

Otwarcie bazy terenowej na jeziorze Drużno (1978). Bożena Przyjemska, Teresa Kentzer, Jerzy Adamczewski (Wojewódzki Konserwator Przyrody z Elbląga), Maria Augustowska (Kwestor UG), Beata Michno i Czesław Nitecki.

Jednymi z pierwszych asystentów profesora Strawińskiego byli mgr Lech Stempniewicz oraz dr Czesław Nitecki, którzy po przeniesieniu się do Gdańska z UMK w Toruniu odegrali znaczącą rolę w organizacji zaplecza naukowego i dydaktyki w Katedrze. 

07

Promocje doktorskie (1979). Wśród promowanych doktorantów m.in. (od lewej): Włodzimierz Chojnacki, Halina Piekarek-Jankowska, Krzysztof Petelski, Barbara Lipińska, Jadwiga Siedlecka, Jolanta Koszteyn, Anna Szaniawska, Maciej Wołowicz. Wśród gości (od lewej): Andrzej Żukiert, Konstanty Turoboyski, Halina Byczkowska, Stanisław Piątkowski, Stanisław Musielak, Jacek Herbich, Andrzej A. Marsz, Maria Herbich. Gwardia - Józef Szmeja i Wiesław Fałtynowicz.

W 1970 roku z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie przeniósł się do Gdyni na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi powstającego wtedy Uniwersytetu Gdańskiego doc. Karol Bijok z zadaniem zorganizowania Zakładu Cytologii Roślin. Z chwilą utworzenia Zakładu w 1972 roku objął kierownictwo tej jednostki. Pierwszymi asystentami byli mgr Włodzimierz Chojnacki i mgr Barbara Kreńska, zatrudnieni wcześniej w Katedrze Botaniki oraz mgr Romana Walter. W tym samym czasie Karol Bijok został mianowany profesorem nadzwyczajnym, brał czynny udział w kierowaniu rozwojem i organizacją Wydziału BiNoZ UG. W latach 1972-1975 pełnił funkcje prodziekana, a w latach 1975 - 1980 dziekana Wydziału.

08

Badania terenowe w Strzebielinie Morskim (1979). Zbigniew Kołaski i Andrzej Borman (Zakład Fizjologii Zwierząt).

W 1970 roku pracę w Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła również dr hab. Teresa Kentzer, która jako docent etatowy w UMK w Toruniu podjęła trudne i odpowiedzialne zadanie zorganizowania od podstaw Zakładu Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii UG. Pierwszymi asystentami byli: mgr Ewa Niemczewska-Borowczak i mgr Elżbieta Szczepkowska. W latach 1970-1972, poza kierowaniem Zakładem Fizjologii Roślin, pełniła funkcję kierownika organizującego się Zakładu Fizjologii Zwierząt.

09

Pracownia elektrofizjologiczna (lata 80-te). Zbigniew Kołaski, Wojciech Stojek, Marek Czyżowski.

W 1972 roku na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt powołano w wyniku konkursu dr n. med. Juliusza Tokarskiego z Akademii Medycznej w Lublinie. Mniej więcej w tym samym czasie w Zakładzie Fizjologii Zwierząt zatrudnieni zostali mgr Jadwiga Siedlecka, Zbigniew Kołaski, lek. med. Tadeusz Ścisło, lek. med. Franciszek Sasin, mgr Barbara Sasin oraz dr Irena Krzysztofowicz. 

10

Uroczystości w pokoju śniadaniowym Katedry Fizjologii Zwierząt. Małgorzata Maliszewska-Ścisło, Karol Taylor, Irena Krzysztofowicz, Barbara Sasin, Jolanta Orzeł-Gryglewska. Gdańsk (początek lat 80-tych).

Rozbudowa Wydziału odbywała się także poprzez przejęcie od innych uczelni terenowych stacji badawczych. W 1971 roku przejęto od Instytutu Biologii Akademii Medycznej w Gdańsku Stację Biologiczną w Górkach Wschodnich powstałą na Wyspie Sobieszewskiej w 1955 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Stacji Biologicznej był prof. dr hab. Fryderyk Pautsch (1911-1992), profesor zwyczajny Akademii Medycznej i Uniwersytetu Gdańskiego, który w początkowym okresie wykładał na kierunku biologii fizjologię zwierząt i genetykę. Od 1972 roku w Stacji działał dr Edward Skorkowski, jej późniejszy wieloletni kierownik. W roku 1980 od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przejęto Stację Badania Wędrówek Ptaków. Kierownikiem Stacji zlokalizowanej od 1980 roku w Przebendowie, w dawnym województwie słupskim, był do roku 2008 prof. dr hab. Przemysław Busse, który 1 października 1979 po przeniesieniu się z Torunia podjął pracę na Uniwersytecie Gdańskim na etacie adiunkta habilitowanego, pełniąc początkowo funkcję kierownika Pracowni Akcji Bałtyckiej w Zakładzie Ekologii Zwierząt.

11

Pracownicy i magistranci Zakładu Genetyki (1986). Na zdjęciu m. in.: Jan Strawiński, Jerzy Sell, Tadeusz Namiotko, Adam Burkiewicz, Alina Sobolewska oraz Tadeusz Sywula.

Od 1 sierpnia 1976 roku po przeprowadzce do Gdańska z Poznania rozpoczyna pracę na stanowisku docenta w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii dr hab. Tadeusz Sywula. Od 1 stycznia 1982 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Systematyki Eksperymentalnej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców, a od 1 września 1982 roku kierownika Zakładu Genetyki, potem Katedry Genetyki, a następnie Katedry Genetyki i Cytologii.

13

Katedra Mikrobiologii. Piotr Skowron, Ewa Brzana, Anna Weltz, Ewa Tokarska, Wacław Szybalski, Anna J. Podhajska, Ryszard Pawłowski, Joanna Bieszke, Tadeusz Kaczorowski, Józef Kur. Gdańsk (1987).

Gdy powoływano Uniwersytet Gdański, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi nastąpiło przekształcenie katedr w zakłady (na kierunku biologii było ich wtedy już siedem) oraz utworzono trzy Instytuty: Biologii, Geografii i Oceanografii. W początkowym okresie wszystkie one mieściły się w jedynym bu­dynku Wydziału - w Gdyni. Wraz z rozwojem potencjału naukowego i poszerzeniem oferty dydaktycznej część zakładów została przeniesiona w lipcu 1976 roku do budynku przy ulicy Kładki w Gdańsku (Zakłady: Biochemii z wydzielonym wkrótce potem Zakładem Mikrobiologii, Fizjologii Zwierząt oraz Genetyki, a w r. akademickim 1989/90 dołączyła do nich Katedra Cytologii i Embriologii Roślin).

14
Po obronie doktorskiej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców. Od lewej: I rząd (siedzą): Z. Wegner, F. Piotrowski, F. Ibrahim-Kossa, J. Tokarski, J. Rokicki; II rząd (stoją): S. Piątkowski, J. Wojewoda, J. Szeler, J. Krzywiński, Z. Szczęsna, S. Strawiński, S. Kadulski, K. Bartkowska (UAM), A. Jarosińska, R. Szadziewski. Gdynia (1988).

W roku akademickim 1980/81 nastąpiła gruntowna zmiana struktury organizacyjnej Wydziału. Na kierunkach biologii i geografii utworzono katedry, na oceanografii - zachowano dotychczasową formę organizacyjną - instytut. W 1985 roku przemianowano BiNoZ na Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. W roku 1991 trzy Katedry (Ekologii i Zoologii Kręgowców, Ekologii Roślin oraz Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody) zostają przeniesione do Gdańska-Wrzeszcza na ulicę Legionów 9 do dawnych pomieszczeń uniwersyteckiego Studium Wojskowego. W miarę poszerzania się programu zajęć dydaktycznych tworzono nowe jednostki naukowo-dydaktyczne. Na biologii były to Katedry: Ekologii Roślin – w 1999 roku, Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody – 1999, Genetyki – 2007, Cytologii i Embriologii Roślin – 2007.

15

Katedra Mikrobiologii (początek lat 90-tych). Urszula Sulima, Jadwiga Pomorska, Marian Sęktas, Józef Nieradko, Dorota Skowyra, Maciej Żylicz, Izabella Górska-Flipot, Krzysztof Bielawski, Igor Konieczny, Jarosław Marszałek, Krzysztof Liberek, Gabriela Okrój.

W roku 1992 z inicjatywy prof. Anny Podhajskiej, którą wsparli pracownicy Katedr Biochemii, Biologii Molekularnej i Mikrobiologii, rozpoczęto prace nad utworzeniem Wydziału Biotechnologii jako jednostki międzyuczelnianej. Nowy Wydział powstał w 1993 roku jako jednostka dydaktyczna, w której partycypowały Uniwersytet (przede wszystkim biolodzy z Wydziału BGiO) i Akademia Medyczna, a uczestniczące w dydaktyce jednostki pozostawały w dotychczasowych strukturach organizacyjnych. Utworzenie kierunku Biotechnologia stało się podstawą do uzyskania funduszy na budowę budynku, jako aneksu do istniejącego kompleksu na ul. Kładki. Fundusze te uzyskano w dużej mierze dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. Karola Taylora. Zainteresowanie studiami na kierunku biotechnologia oraz względy administracyjne spowodowały, że w roku 1996 jednostka została przekształcona w niezależny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, skupiający pracowników Wydziału BGiO (prof. Anna Podhajska, prof. Bogusław Szewczyk oraz prof. Maciej Żylicz, z Zespołami) oraz pracowników AMG, którzy zostali formalnie zatrudnieni na nowym Wydziale.

16

Wręczenie dyplomów doktorskich (1999). Grzegorz Węgrzyn, Piotr Rutkowski, Dariusz L. Szlachetko.

W latach 2004-2008 w ramach przygotowań do powołania Wydziału Biologii działał przejściowo Instytut Biologii utworzony na bazie kierunku biologii Wydziału BGiO, który posiadał pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz pięcioletnią akredytację zarówno Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej. Władze Instytutu Biologii tworzyli dyrektor – prof. dr hab. Lech Stempniewicz oraz zastępcy dyrektora – ds. naukowych: prof. dr hab. Edward Skorkowski, a ds. dydaktyki: dr Beata Michno.

17

Pracownicy Stacji Biologicznej (2000). Od lewej: u góry - Ewa Mulkiewicz, Czesława Kulpa, Edward Skorkowski i Marek Ziętara; u dołu - Jadwiga Gronczewska, Anna Biegniewska, Dorota Napierska.

Wniosek o wydzielenie Wydziału Biologii ze struktury Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG złożony został w styczniu 2008 roku. Senat UG uchwałą nr 35/08 utworzył z dniem 1 maja 2008 roku w Uniwersytecie Gdańskim Wydział Biologii, który rozpoczął działalność dnia 1 września tego samego roku.

18

Jednostki wchodzące w skład Wydziału do 2012 r. zlokalizowane były w Trójmieście i okolicach. W Gdańsku przy ulicy Kładki - obok Dziekanatu - swoje siedziby miało sześć Katedr: Biochemii, Biologii Molekularnej, Fizjologii Zwierząt, Genetyki, Cytologii i Embriologii Roślin oraz Mikrobiologii. W budynku przy ulicy Legionów w Gdańsku-Wrzeszczu znajdowały się kolejne trzy Katedry: Ekologii i Zoologii Kręgowców, Ekologii Roślin, Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody oraz Pracownia Dydaktyki Biologii. W Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego (kolebka Wydziału - najstarszy budynek) mieściły się pozostałe dwie Katedry: Fizjologii Roślin, Zoologii Bezkręgowców oraz Stacja Badania Wędrówek Ptaków. Ponadto w obrębie Stacji Biologicznej zlokalizowanej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku-Górkach Wschodnich, przy ul. Ornitologów, do chwili przeprowadzki do nowego budynku Wydziału na terenie Bałtyckiego Kampusu UG, swoją czasową siedzibę miała Katedra Ewolucji Molekularnej, powołana w 2011 r.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia ustanowiono Święto Wydziału obchodzone odtąd corocznie w dniu 20 maja. W skład zespołu dziekańskiego Wydziału Biologii pierwszej kadencji weszli:

 

prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko – Dziekan

prof. UG, dr hab. Marek Ziętara – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

dr Beata Michno – Prodziekan ds. Studiów I Stopnia

dr hab. Andrzej Borman – Prodziekan ds. Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich

21

Zespół Dziekański Wydziału Biologii pierwszej kadencji. Od lewej: prof. UG, dr hab. Andrzej Borman - Prodziekan ds. Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich (pierwsza połowa kadencji), prof. dr hab. Marek Ziętara - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Beata Michno - Prodziekan ds. Studiów I Stopnia, prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko - Dziekan, prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz - Prodziekan ds. Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich (druga połowa kadencji).

W połowie kadencji (w 2010 roku) nastąpiła jedna zmiana – dr hab. Andrzej Borman zrezygnował z funkcji, a w jego miejsce wybrana została prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz. W takim składzie zespół dziekański kontynuuje swoje obowiązki również w kadencji 2012-2016.  

20

Nowa siedziba Wydziału Biologii UG przy ul. Wita Stwosza W Gdańsku, oddana do użytku w lipcu 2011 r. Fot. P. Rutkowski.

            Jednym z najważniejszych, przełomowych wręcz wydarzeń w życiu Wydziału była w 2012 r. przeprowadzka do nowej siedziby - nowo wybudowanego budynku na terenie Kampusu Oliwskiego (Bałtyckiego) UG. W końcu, po ponad 40 latach wszystkie jednostki Wydziału, wraz z Dziekanatem, znalazły się w jednym miejscu! W sposób oczywisty warunki naszego funkcjonowania, zarówno w sferze pracy badawczej, jak i dydaktycznej oraz komfort studiowania na naszym Wydziale zyskały nieosiągalny dotychczas poziom. 

 

Wydział Biologii zyskał nowe możliwości rozwoju, dalszego poszerzenia zakresu oraz metod prowadzonych badań naukowych, a także tworzenia nowych specjalności, kierunków studiów oraz nowych jednostek dydaktyczno-badawczych. Pozwoliło to z jednej strony ugruntować wysoką rangę naukową Wydziału, a z drugiej strony zwiększyć konkurencyjność wśród kandydatów na studia, lepiej kształcić absolwentów i bardziej plastycznie reagować na coraz dynamiczniej zmieniające się potrzeby i wymogi rynku pracy.

 

W poprzednich kadencjach funkcje Dziekanów oraz Prodziekanów (wywodzących się z kierunku Biologia) pełnili kolejno:

 

prof. dr hab. Bolesław Augustowski

Dziekan – Organizator Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi WSP

1.10.1968 – 31.08.1969

 

doc. dr Jerzy Gluziński

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi WSP

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.09.1969 – 20.03.1971

- doc. dr hab. inż. Karol Taylor – Prodziekan

 

doc. dr hab. Bogusław Rosa

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.05.1971 – 30.08.1975

- doc. dr hab. Karol Bijok – Prodziekan

 

prof. dr hab. Karol Bijok

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.09.1975 – 30.09.1980

 

prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

1.10.1980 – 31.08.1981

 

prof. dr hab. Marcin Pliński

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UG

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1981 – 31.08.1987

- dr Maria Herbich, a następnie od 1.09.1984

- doc. dr hab. Tadeusz Sywula – Prodziekani ds. Studenckich

 

prof. dr med. Juliusz Tokarski

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1987 – 31.08.1990

- doc. dr hab. Tadeusz Sywula – Prodziekan ds. Studenckich

 

prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1990 – 31.08.1996

- doc. dr hab. Ryszard Szadziewski – Prodziekan

 

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.1996 – 31.08.2002

- dr Andrzej Borman – Prodziekan ds. Studenckich

 

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG

1.09.2002 – 31.08.2008

- prof. dr hab. Dariusz Szlachetko – Prodziekan ds. Naukowych

 

prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Dziekan Wydziału Biologii UG

1.09.2008 – 31.08.2016

- prof. UG, dr hab. Marek Ziętara – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- dr Beata Michno - Prodziekan ds. Studiów Pierwszego Stopnia

- dr hab. Andrzej Borman – Prodziekan ds. Studiów Drugiego Stopnia i Jednolitych Studiów    Magisterskich, a następnie od 1.09.2010

- prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz – Prodziekan ds. Studiów Drugiego Stopniaiologia.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 listopada 2016 roku, 14:56