Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Program studiów na kierunku Biologia II stopnia jest ukierunkowany na pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia, z tym, że dotyczą one węższego obszaru, tj. specjalności. 

Celem kształcenia na studiach II stopnia jest przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie analityki materiału biologicznego, w przemyśle, w placówkach medycznych i weterynaryjnych, farmaceutycznych, kosmetycznych i rolniczych. Jest również gotów do pracy w muzeach przyrodniczych, parkach narodowych i innych instytucjach i organizacjach pozarządowych związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Po ukończeniu modułu nauczycielskiego jest gotów do pracy jako nauczyciel przyrody i biologii w szkole podstawowej oraz biologii w szkole branżowej I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum. 

Absolwent tego kierunku posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zjawisk i procesów przyrodniczych na różnym poziomie złożoności oraz specjalistycznej metodologii badawczej w obszarze nauk biologicznych, która wymaga zastosowania m.in. zaawansowanych narzędzi statystycznych i bioinformatycznych. W szczególności jest przygotowany do samodzielnego analizowania złożonych problemów naukowych z dyscypliny nauk biologicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych naukowych pochodzących z różnorodnych źródeł. Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod prowadzenia prac terenowych, umiejętności identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk. 

Absolwent jest gotów do efektywnej pracy jako członek zespołu i podporządkowania się zasadom pracy w zespole. Umie ocenić zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych oraz jest odpowiedzialny za tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy. Potrafi systematycznie aktualizować swoją wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach, określać priorytety służące realizacji powierzonych mu zadań, a ponadto jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów podyplomowych lub kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia w szkole doktorskiej. W ramach programu studiów niektóre przedmioty prowadzone są w języku angielskim, co dostarczy absolwentowi możliwości zapoznania się i zrozumienia podstawowych terminów w zakresie języka specjalistycznego.  

Studia na kierunku Biologia II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu, a w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla tym kierunku studiów (patrz poniżej). 

Profil kształcenia na kierunku Biologia to profil ogólnoakademicki. Studia zakładają uzyskanie 120 punktów ECTS (30 w każdym semestrze). Punktacja ta obejmuje uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia i egzaminy, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta i egzamin dyplomowy.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Studenci dokonują wyboru Katedry dyplomowania już w momencie rekrutacji na studia. Studenci Biologii mogą realizować pracę dyplomową w jednej z 12 Katedr Wydziału, przy czym obowiązuje limit przyjęć do Katedry (zależny od ogólnej liczby studentów na roku). O przyjęciu do Katedry decyduje jej Kierownik zgodnie z Zasadami naboru do katedr dyplomowania i na specjalności na studiach II stopnia – https://biology.ug.edu.pl/strona/49799/zasady-naboru-do-katedr-dyplomowania-i-na-specjalnosci-na-studiach-i-i-ii-stopnia).  Po ustaleniu z Kierownikiem i Opiekunem pracy zakresu tematycznego następuje przypisanie studenta do specjalności (często w Katedrze wykonywane są prace tylko w ramach jednej specjalności. Obecnie studenci Biologii mogą wykonywać prace magisterskie w 3 specjalnościach o szerokiej problematyce: 

1 - biologia molekularna i komórkowa (głównie Katedry ze skrzydła A), 
2 - genetyka i biologia eksperymentalnej (Katedry ze skrzydła A i B) 
3 - biologia środowiskowa (głównie Katedry ze skrzydła C).

Do roku 2022 studenci wybierali jedną z 14 specjalności: biologia medyczna; biologia molekularna; biotechnologia roślin, grzybów i porostów; embriologia i cytologia roślin; ekologia roślin i ochrona przyrody; ekologia zwierząt; genetyka ewolucyjna; hydrobiologia; mikrobiologia; neurofizjologia; taksonomia i filogeografia; toksykologia środowiska wodnego; paleoekologia i archeobotanika oraz parazytologia. 

Uzupełnieniem prac laboratoryjnych lub terenowych, podczas których realizowane są prace dyplomowe, są seminaria (120 godz./30 na semestr), na których Studenci doskonalą się w wyborze i studiowaniu specjalistycznej literatury naukowej, prezentowaniu wyników badań uznanych autorytetów z danej dziedziny, a następnie założeń i wyników własnej pracy magisterskiej oraz biorą udział w dyskusjach naukowych. 

Wsparciem teoretycznym studiowanej dziedziny są m.in. 4 wykłady kierunkowe (120 godzin), dwa przypisane do specjalności (semestr 1), a dwa wybierane samodzielnie przez studenta z puli 7 wykładów(semestr 2), a także wykłady specjalnościowe wybierane przez studenta na 3 (105 godz./7ECTS) i 4 semestrze (75godz./5ECTS). Studenci kontynuują naukę języka obcego (certyfikat znajomości języka na poziomie B2+) w semestrze 1 i 2 oraz mają zajęcia z przedmiotów: bioetyka, własność intelektualna oraz przedsiębiorczość. W semestrze trzecim studenci realizują dwa Przedmioty do wyboru w języku angielskim (30godz./4ECTS) natomiast w czwartym semestrze Przedmiot na innym kierunku.

Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, przeprowadzanym w formie ustnej. Ocena na dyplomie uwzględnia średnią ocen w trakcie studiów, ocenę egzaminu końcowego, ocenę pracy magisterskiej i liczona jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest: 

• zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (również wybranych samodzielnie z grupy "Przedmiotów do wyboru"),
• osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla studiów II stopnia, 
•  zdobycie w każdym roku akademickim 60 punktów ECTS, łącznie 120 ECTS,
• przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej i jej obrona w trakcie egzaminu dyplomowego.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Biologia mogą poza podstawowym programem studiów wziąć udział w zajęciach w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego dającego uprawnienia do nauczania przedmiotu Biologia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (550godz./30ECTS) oraz przedmiotu Przyroda (120godz./6ECTS).

Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w 13 studenckich kołach naukowych, które działają na Wydziale. Mają także możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus+.

Załącznik Rozmiar
Matryca efektów 21.07 KB
Opis efektów uczenia się 28.68 KB
Efekty nauczycielskie 40.97 KB