fbpx Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii

Warunkiem przyjęcia pracy dyplomowej w Dziekanacie Wydziału Biologii jest posiadanie przez studenta  w indeksie elektronicznym pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów.

*********************************************************************

1. Dokumenty składane przez Studenta w dziekanacie (najpóźniej 2 tygodnie) przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

a) trzy egzemplarze pracy dyplomowej (dla promotora, recenzenta i do archiwum dziekanatu),
b) praca dyplomowa zapisana w wersji elektronicznej na płycie CD (w kopercie),
c) dowód wpłaty w wysokości 60,-zł za dyplom w języku polskim (opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta generowane przez Portal Studenta), 
d) potwierdzony przez promotora wynik postępowania antyplagiatowego,
e) dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje i osiągnięcia studenta zdobyte na UG, które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie za zgodą dziekana.
f) dokumenty niezbędne do wystawienia dyplomy w języku obcym:
- student, który chce otrzymać dyplom w języku obcym, np. angielskim, składa wniosek do dziekanatu,
- tytuł pracy dyplomowej przetłumaczony na język obcy musi być zatwierdzony przez Promotora,
- należy wnieść opłatę 40,-zł (opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta  generowane przez Portal Studenta).

 

2. Praca dyplomowa:

a) dwa egzemplarze pracy z wymaganych trzech (dla promotora i recenzenta) przygotowuje się zgodnie z wytycznymi promotora, zastrzeżeniem, że tekst pracy powinien być napisany czcionką 12, z odstępem miedzy wierszami 1,5, z marginesem wewnętrznym 3,5 cm oraz pozostałymi marginesami o szerokości 2,5 cm. 
Student dostarcza egzemplarze pracy dyplomowej recenzentowi i promotorowi,
b) trzeci egzemplarz (do dziekanatu), powinien być wydrukowany dwustronnie, oprawiony w przeźroczystą okładkę i spięty listwą (nie bindowany),
c) w każdym egzemplarzu pracę dyplomową powinna rozpoczynać strona z logo UG (wzór 1), a następnie karta tytułowa, która powinna być przygotowana według wskazanego wzoru  (wzór 1b/wzór 1c), (na okładce i stronie tytułowej nie może być umieszczane logo UG),
d) do pracy przeznaczonej do archiwum dziekanatu należy dołączyć następujące oświadczenia:
- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i oświadczenie o zgodności   elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór 2)
- wyrażenie zgody na udostępnianie pracy dyplomowej do celów naukowych (wzór 3)
e) pracę dyplomową składa się do końca sesji egzaminacyjnej kończącej studia, nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
f) studenci pierwszego stopnia składają  streszczenie pracy w języku angielskim wpięte do egzemplarza przeznaczonego do archiwum.
 
3. Płyta CD-RW z pracą dyplomową:
a) na płycie CD-RW powinny znajdować się pliki zapisane w następujący sposób:
- opis pracy (plik xml z opisem należy generować po zalogowaniu do Portalu Studenta ps.ug.edu.pl) (zapis na płycie: plik xml +  nr indeksu),
 
b) praca dyplomowa w formacie PDF,
     (zapis na płycie: plik PDF + nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu),
 
c) praca dyplomowa w formacie WORD
     (zapis na płycie: plik WORD+ nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu),
 Wgrywając na płytę proszę nie zamykać sesji
 
d) rozmiar pisemnej pracy dyplomowej nie może przekraczać 20 MB,
 
e) płyta CD-RW z podpisem promotora powinna być opisana:
   - imieniem i nazwiskiem studenta,
   - numerem albumu
   - tytułem, stopniem naukowym, imieniem i nazwiskiem promotora wraz z  jego podpisem.
 
4. Egzamin  dyplomowy:
Egzamin dyplomowy ma formę ustną i odbywa się w obecności komisji egzaminacyjnej powoływanej dla każdej katedry. W jej skład wchodzą przewodniczący, promotor 
i recenzent.
 
5. Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie:
a) w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i nierozliczenia sesji kończącej studia w terminie student zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów UG.
b) prodziekan może przedłużyć okres składania pracy dyplomowej na wniosek studenta o trzy miesiące w przypadkach:
- długotrwałej choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. 
- zaistnienia innych szczególnych uzasadnionych okoliczności.
W dziekanacie należy złożyć wniosek zaakceptowany przez promotora i skierowany do dziekana przed upływem sesji egzaminacyjnej.
  
6. Negatywna ocena pracy dyplomowej:
a) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego,
b) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan może orzec o powtarzaniu przedmiotu w ramach którego przygotowywana była praca dyplomowa  w ostatnim okresie rozliczeniowym studiów. 
 
7. Odbiór dyplomu:
a) osobiście odbiera dyplom absolwent.
b) osoba upoważniona:
   -honorowane będą upoważnienia sporządzone przez notariusza lub                                             
    sporządzone i podpisane w dziekanacie.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 11:52