Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii

Warunkiem przyjęcia pracy dyplomowej w Dziekanacie Wydziału Biologii jest posiadanie przez studenta  w indeksie elektronicznym pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów.

*********************************************************************

1. Dokumenty składane przez Studenta w dziekanacie (najpóźniej 2 tygodnie) przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

a) trzy egzemplarze pracy dyplomowej (dla promotora, recenzenta i do archiwum dziekanatu),

b) praca dyplomowa zapisana w wersji elektronicznej na płycie CD (w kopercie),

c) cztery zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (profesjonalne zdjęcia w stroju oficjalnym, wykonane przez fotografa),

d) dowód wpłaty w wysokości 60,-zł za dyplom w języku polskim (opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta generowane przez Portal Studenta),

e) potwierdzony przez promotora wynik postępowania antyplagiatowego,

f) dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje i osiągnięcia studenta zdobyte na UG, które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie za zgodą dziekana.

 

2. Dyplom w języku obcym:

a) student, który chce otrzymać dyplom w języku obcym, np. angielskim, składa wniosek do dziekanatu (w terminie do 30 dni od dnia egzaminu),

b) tytuł pracy dyplomowej przetłumaczony na język obcy musi być zatwierdzony przez Promotora,

c) do wniosku należy dołączyć zdjęcie i wnieść opłatę 40,-zł (opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta  generowane przez Portal Studenta).

 

3. Praca dyplomowa:

a) dwa egzemplarze pracy z wymaganych trzech (dla promotora i recenzenta) przygotowuje się zgodnie z wytycznymi promotora, zastrzeżeniem, że tekst pracy powinien być napisany czcionką 12, z odstępem miedzy wierszami 1,5, z marginesem wewnętrznym 3,5 cm oraz pozostałymi marginesami o szerokości 2,5 cm.

Student dostarcza egzemplarze pracy dyplomowej recenzentowi i promotorowi,

b) trzeci egzemplarz (do dziekanatu), powinien być wydrukowany dwustronnie, oprawiony w przeźroczystą okładkę i spięty listwą (nie bindowany),

c) w każdym egzemplarzu pracę dyplomową powinna rozpoczynać strona z logo UG (wzór 1), a następnie karta tytułowa, która powinna być przygotowana według wskazanego wzoru  (wzór 1b/wzór 1c), (na okładce i stronie tytułowej nie może być umieszczane logo UG ),

d) do pracy przeznaczonej do archiwum dziekanatu należy dołączyć następujące oświadczenia:

- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i oświadczenie o zgodności   elektronicznej wersji pracy z wersją drukowaną (wzór 2)

- wyrażenie zgody na udostępnianie pracy dyplomowej do celów naukowych (wzór 3)

e) pracę dyplomową składa się do końca sesji egzaminacyjnej kończącej studia, nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

f) studenci pierwszego stopnia składają  streszczenie pracy w języku angielskim wpięte do egzemplarza przeznaczonego do archiwum.

 

4. Płyta CD-RW z pracą dyplomową:

a) na płycie CD-RW powinny znajdować się pliki zapisane w następujący sposób:

- opis pracy (plik xml z opisem należy generować po zalogowaniu do Portalu Studenta ps.ug.edu.pl) (zapis na płycie: plik xml +  nr indeksu),

 

b) praca dyplomowa w formacie PDF,

     (zapis na płycie: plik PDF + nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu),

 

c) praca dyplomowa w formacie WORD

     (zapis na płycie: plik WORD+ nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu),

 Wgrywając na płytę proszę nie zamykać sesji.

 

e) płyta CD-RW z podpisem promotora powinna być opisana:

   - imieniem i nazwiskiem studenta,

   - numerem albumu

   - tytułem, stopniem naukowym, imieniem i nazwiskiem promotora wraz z  jego podpisem.

 

5. Egzamin  dyplomowy:

Egzamin dyplomowy ma formę ustną i odbywa się w obecności komisji egzaminacyjnej powoływanej dla każdej katedry. W jej skład wchodzą przewodniczący, promotor i recenzent.

Recenzje pracy mogą być dostarczone Komisji w dniu obrony.

 

6. Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie :

a) w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i nierozliczenia sesji kończącej studia w terminie student zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów UG.

b) dziekan może przedłużyć okres składania pracy dyplomowej o trzy miesiące w przypadkach:

- długotrwałej choroby,

- zaistnienia innych szczególnych uzasadnionych okoliczności.

W dziekanacie należy złożyć wniosek zaakceptowany przez promotora i skierowany do dziekana przed upływem sesji egzaminacyjnej.

 

7. Negatywna ocena pracy dyplomowej:

a) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego,

b) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan może orzec o powtarzaniu przedmiotu w ramach którego przygotowywana była praca dyplomowa (pracownia dyplomowa) w ostatnim okresie rozliczeniowym studiów.

 

8. Odbiór dyplomu:

a) dyplom student odbiera osobiście za okazaniem dowodu osobistego.

b) osoba trzecia może odebrać dyplom tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia właściciela dyplomu, potwierdzonego przez dziekanat lub notariusza.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 11:32