fbpx Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii

Instrukcja dla opiekunów/promotorów oraz studentów dotycząca  składania pracy i egzaminu dyplomowego na Wydziale Biologii

podstawa: Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95904/zarzadzenie_nr_35r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_31_marca_2020_roku_w_sprawie_szczegolnego_trybu_skladania_prac_dyplomowych_i)

 

PRACA DYPLOMOWA

 

 1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie Wydziału Biologii jest posiadanie przez studenta  w indeksie elektronicznym pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów.

 

Wymogi dotyczące pracy dyplomowej

a) przygotowuje się zgodnie z wytycznymi promotora, z zastrzeżeniem, że tekst pracy powinien być napisany czcionką 12, z odstępem miedzy wierszami 1,5, z marginesem wewnętrznym 3,5 cm oraz pozostałymi marginesami o szerokości 2,5 cm.

b) pracę dyplomową powinna rozpoczynać strona z logo UG (wzór 1), a następnie karta tytułowa, która powinna być przygotowana według wskazanego wzoru  (wzór 1b/wzór 1c), (na okładce i stronie tytułowej nie może być umieszczane logo UG ),

c) pracę dyplomową składa się do końca sesji egzaminacyjnej kończącej studia, nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

d) studenci pierwszego stopnia dołączają do pracy  streszczenie w języku angielskim

 

Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie :

a) w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i nierozliczenia sesji kończącej studia w terminie student zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z Regulaminem Studiów UG.

b) prodziekan może przedłużyć okres składania pracy dyplomowej na wniosek studenta o trzy miesiące w przypadkach:

- długotrwałej choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

- zaistnienia innych szczególnych uzasadnionych okoliczności.

Do odpowiedniego pracownika dziekanatu przed upływem sesji egzaminacyjnej należy przesłać na adres poczty elektronicznej wniosek zaakceptowany przez promotora i skierowany do dziekana (skan lub zdjęcie z zachowaniem ciągłości korespondencji).

 

Negatywna ocena pracy dyplomowej:

a) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta, którego ocena przesądza o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego,

b) w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan może orzec o powtarzaniu przedmiotu w ramach którego przygotowywana była praca dyplomowa  w ostatnim okresie rozliczeniowym studiów.

 

 1. Ponadto student zobowiązany jest do:
 1. wniesienia przed egzaminem dyplomowym wpłaty w wysokości 60,-zł za komplet dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisów).

Opłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta generowane przez Portal Studenta.

 

UWAGA: w/w dokumenty są przygotowywane w języku polskim ale na wniosek studenta jeden komplet może być wystawiony w języku obcym (szczegóły na końcu instrukcji).

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym w ramach w/w kompletu dokumentów, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres odpowiedniego pracownika dziekanatu przed egzaminem dyplomowym.

Niezłożenie wniosku spowoduje przygotowanie całości w/w dokumentów w języku polskim.

 

Ponadto student może wystąpić o wydanie DODATKOWEGO odpisu dyplomu lub suplementu (szczegóły na końcu instrukcji).

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiedniego pracownika dziekanatu przed egzaminem dyplomowym.

W przypadku wystąpienia o wydanie dodatkowego odpisu student jest zobowiązany do wniesienia przed egzaminem dyplomowym wpłaty w wysokości 20 zł (na indywidualne konto studenta)

 

W przypadku wystąpienia o wystawienie dokumentów w języku obcym, student przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiedniego pracownika dziekanatu,  zatwierdzony przez Promotora tytuł pracy dyplomowej przetłumaczony na język obcy (przy zachowaniu ciągłości korespondencji student – promotor - dziekanat)

 

b) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiedniego pracownika dziekanatu dokumentów potwierdzających umiejętności, kwalifikacje i osiągnięcia studenta zdobyte na UG, które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie za zgodą dziekana.

 

 1. Złożenie pracy dyplomowej

Za pośrednictwem poczty elektronicznej, student przesyła na adres poczty elektronicznej opiekuna/promotora pracy:

-  jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formacie PDF, (plik PDF nazwa to: nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu),

- jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formacie WORD, (plik WORD nazwa to: nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu),

 - podpisanego przez studenta oświadczenia (skan lub zdjęcie - załącznik 1) (plik PDF nazwa to: nazwisko i imię studenta oraz nr indeksu)

-  opis pracy (plik XML) wygenerowany za pośrednictwem Portalu Studenta

Uwaga:

rozmiar pisemnej pracy dyplomowej nie może przekraczać 20 MB

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 

 1. Najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego opiekun/promotor pracy dyplomowej przesyła na adres e-mail wskazanego pracownika dziekanatu:

a) zofia.pekala@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów I stopnia biologii,

b) monika.miszkowicz@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów II stopnia biologii,

c) anna.kot@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów I i II stopnia biologii medycznej

1) informacje o terminie egzaminu dyplomowego oraz nazwisko przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej,

2) pliki (PDF i WORD) zawierające pracę dyplomową z oświadczeniami (załącznik 1)

3) plik zawierający opis pracy dyplomowej (plik XML)

4) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego https://jsa.opi.org.pl/home/login. Przesłanie tego pliku jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy dyplomowej przez promotora. Ponadto niezwłocznie należy dostarczyć pocztą wewnętrzną lub tradycyjną, na adres właściwego pracownika dziekanatu, oryginał raportu w wersji papierowej.

Ponadto opiekun/promotor przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  recenzenta wyżej wymienione pliki.

Protokół oceny pracy przez promotora i recenzenta zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej promotora i recenzenta przez pracownika dziekanatu.

 

 1. Najpóźniej dzień przed egzaminem promotor oraz recenzent przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej na adres Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i pracownika dziekanatu:

a) zofia.pekala@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów I stopnia biologii,

b) monika.miszkowicz@ug.edu,pl – dotyczy studentów studiów II stopnia biologii,

c) anna.kot@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów I i II stopnia biologii medycznej

Ponadto niezwłocznie należy dostarczyć pocztą wewnętrzną lub tradycyjną, na adres właściwego pracownika dziekanatu, oryginały oceny pracy w wersji papierowej z podpisem.

 

 1. Najpóźniej dzień przed egzaminem pracownik dziekanatu przesyła formularz protokołu egzaminu dyplomowego na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Egzamin dyplomowy:

 

1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.

 

2. Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący – dziekan albo prodziekan bądź inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana oraz co najmniej dwóch członków. Przynajmniej jeden z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym przeprowadzanym zdalnie, w formie wideokonferencji. Egzamin jest być przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams i jest w niej rejestrowany. Zaproszenie na spotkanie w MS Teams do studenta (na adres uniwersytecki, widoczny w Portalu Studenta) i członków komisji egzaminacyjnej przesyła Przewodniczący Komisji.

 

4. Student odpowiada na trzy pytania (w ramach zagadnień ustalonych w Katedrach dyplomowania): 1) i 2) pytanie zadaje promotor pracy, 3) – recenzent.

1) pytanie ogólnobiologiczne, dotyczące studiowanego kierunku.

2) pytanie specjalnościowe, dotyczące specyfiki badawczej katedry dyplomowania. 

3) pytanie powinno być związane z problematyką pracy dyplomowej.

W uzasadnionych przypadkach członkowie komisji mogą zadać studentowi pytania dodatkowe.

 

5. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę uzyskaną z egzaminu, według skali ocen określonej w § 32 ust. 1 Regulaminu Studiów.

 

6. Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza przewodniczący komisji. Protokół podpisuje przewodniczący komisji po uzgodnieniu jego treści z pozostałymi członkami komisji.

Następnie przewodniczący komisji niezwłocznie przesyła protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego na adres poczty elektronicznej pracownika dziekanatu:

a) zofia.pekala@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów I stopnia biologii,

b) monika.miszkowicz@ug.edu,pl – dotyczy studentów studiów II stopnia biologii,

c) anna.kot@ug.edu.pl – dotyczy studentów studiów I i II stopnia biologii medycznej

oraz pocztą wewnętrzną w wersji papierowej z oryginalnym podpisem.

 

WYDANIE DYPLOMU

 

 1. Uczelnia wydaje absolwentowi (komunikat dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020) w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów (data egzaminu dyplomowego):

 

 1. komplet dokumentów obejmujący: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (2 odpisy dyplomu i 2 odpisy suplementu), w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

- odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;

- odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

Opłata za ww. komplet dokumentów wynosi 60 zł.

 

 1. dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – na wniosek absolwenta.

 

Opłata za dodatkowy odpis w języku obcym wynosi 20 zł.

 

Uwaga: wnioski dot. wystawienia dokumentów w języku obcym lub dodatkowych odpisów student przesyła do właściwego pracownika dziekanatu za pośrednictwem poczty elektronicznej przed egzaminem dyplomowym (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku – załącznik2).

 

 1. Wydanie dokumentów ukończenia studiów następuje poprzez doręczenie tych dokumentów, na wniosek absolwenta (załącznik3), za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru).

Wzór wniosku zostanie udostępniony na Portalu Studenta.

Skan lub zdjęcie uzupełnionego i podpisanego wniosku absolwent przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiedniego pracownika dziekanatu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 czerwca 2020 roku, 10:20