Informacje ogólne

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone są badania i zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz hodowane są zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych.

Prowadzone na Wydziale Biologii badania oraz zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem zwierząt odbywają zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych  (Dz. U. 2015 poz. 266 z póź. zm.). 

Wszystkie procedury, czyli każda forma wykorzystania zwierząt, która może spowodować u zwierzęcia ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu, w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniejszym, odbywają się na podstawie zgód wydanych przez Lokalną Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Wszystkie osoby planujące i wykonujące procedury, uczestniczące w ich wykonywaniu oraz uśmiercające zwierzęta są odpowiednio przeszkolone i posiadają indywidualne wyznaczenia do wykonywania tych czynności wystawione przez kierownika jednostki. 

Na Wydziale Biologii, procedury są wykonywane zgodnie z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (3R’s principles):

1) stosowanie − zawsze, gdy jest to możliwe, zamiast danej procedury − metody lub strategii badawczej, która jest zadowalająca pod względem naukowym i nie obejmuje wykorzystywania zwierząt (zasada zastąpienia – replacement);

2) zredukowanie do minimum liczby zwierząt wykorzystywanych w procedurach, bez uszczerbku dla celów tych procedur (zasada ograniczenia – reduction);

3) udoskonalenie hodowli zwierząt, ich utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach tak, aby u zwierząt zostały wyeliminowane lub ograniczone do minimum potencjalne: ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie ich organizmu (zasada udoskonalenia – refinement).

Stan zdrowia zwierząt na terenie zwierzętarni wydziałowej sprawdzany jest codziennie przez osoby wyznaczone do sprawowania opieki nad zwierzętami, raz w tygodniu przez wykwalifikowanego lekarza weterynarii. Ponadto dobrostan zwierząt jest kontrolowany przez Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt. 

 

Numery identyfikacyjne jednostki:

044 – numer w wykazie jednostek uprawionych do hodowli zwierząt laboratoryjnych
gatunki zwierząt hodowanych w ośrodku: mysz domowa, szczur wędrowny

0169 – numer w wykazie jednostek uprawnionych do prowadzenia doświadczeń na zwierzętach
gatunki zwierząt utrzymywanych w ośrodku: mysz domowa, szczur wędrowny;
gatunki zwierząt wykorzystywanych w ośrodku do celów naukowych lub edukacyjnych: mysz domowa, szczur wędrowny, królik europejski, ptaki, ryby, nietoperze – dziko żyjące różnych gatunków

 

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dziekan Wydziału Biologii (dariusz.szlachetko@ug.edu.pl)

Osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (art. 20, pkt 1 Ustawy): dr Magdalena Podlacha (magdalena.podlacha@ug.edu.pl), Michał Kulikowski (michal.kulikowski@ug.edu.pl)

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku i opieką nad tymi zwierzętami (art. 24 Ustawy): dr Witold Żakowski (witold.zakowski@ug.edu.pl)

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, wykonującymi procedury na zwierzętach, uczestniczącymi w tych procedurach oraz uśmiercającymi zwierzęta (art. 21b Ustawy): dr Witold Żakowski (witold.zakowski@ug.edu.pl)

Kierownik Pracowni Zwierząt Doświadczalnych: dr Dorota Myślińska (dorota.myslinska@ug.edu.pl)

Lekarz weterynarii: lek. wet. Adrianna Janicka „Gabinet Weterynaryjny Lawendowy” 80-360 Gdańsk, ul. Bolesława Krzywoustego 25

Wydział Biologii UG podlega Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 11:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 14. Grudzień 2022 - 08:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz