Wyznaczenia indywidualne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba, która planuje procedury i doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt w jednostce i ich przeprowadzenie lub je wykonuje, uczestniczy w nich i uśmierca zwierzęta wykorzystywane w procedurze, musi posiadać odpowiednie wyznaczenie wydane przez dziekana wydziału na podstawie dostarczonej dokumentacji.

 

Osoby planujące procedury na zwierzętach (art. 21, pkt 1 Ustawy)

Wyznaczenie może otrzymać osoba, która ma wiedzę na temat gatunków zwierząt wykorzystywanych w tych procedurach i: 

1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk: biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii lub zootechniki i rybactwa, 

ukończyła szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz 

posiada co najmniej 3-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie 

albo

2. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk innych niż wymienione w pkt. 1 albo dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie nauk wymienionych w pkt. 1., 

ukończyła studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz 

posiada co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

 

Instrukcja:

W celu uzyskania wyznaczenia na osobę planującą procedury na zwierzętach należy:

1. Wypełnić, wydrukować dwustronnie i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach (załącznik 1).

UWAGA! Osoby nie będące pracownikami lub doktorantami Wydziału Biologii UG powinny wypełnić Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach NIE BĘDĄCEJ pracownikiem Użytkownika (załącznik 2). W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt C) należy wpisać dane osoby, we współpracy z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad osobami, o których mowa w art. 20 i art. 21 pkt. 2 i 3 Ustawy (dr Witold Żakowski).

2. W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach dołączyć potwierdzoną* kopię dyplomu ukończenia wyżej wymienionych studiów.

3. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób planujących procedury doświadczalne.

4. Dołączyć Zaświadczenie o stażu pracy (załącznik 7) podpisany przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki (podpis można uzyskać przy składaniu dokumentów):

  • 3 lata dla osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii lub zootechniki i rybactwa,
  • 4 lata dla osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione powyżej albo dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie nauk wymienionych powyżej.

5. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii, należy je wcześniej przekazać osobiście do weryfikacji dr. Witoldowi Żakowskiemu (Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, pokój B444; witold.zakowski@ug.edu.pl).

* Oryginał dokumentu wraz z kopią należy przynieść do dziekanatu Wydziału Biologii. Na kopii należy uzyskać pieczęć oraz podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem.

 

Osoby wykonujące procedury na zwierzętach (art. 21, pkt 2 Ustawy)

Wyznaczenie może otrzymać osoba, która:

1. posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii lub zootechniki i rybactwa,

ukończyła szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz 

co najmniej przez rok uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie 

albo

2.  posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie innym niż wymieniony powyżej,

ukończyła studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz

co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie, 

albo

3. posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur,

ukończyła szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach,

co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

 

Instrukcja:

W celu uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury na zwierzętach należy:

1. Wypełnić, wydrukować dwustronnie i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach (załącznik 3).

UWAGA! Osoby nie będące pracownikami lub doktorantami Wydziału Biologii UG powinny wypełnić Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach NIE BĘDĄCEJ pracownikiem Użytkownika (załącznik 4). W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad osobami, o których mowa w art. 20 i art. 21 pkt. 2 i 3 Ustawy (dr Witold Żakowski).

2. W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach dołączyć potwierdzoną* kopię dyplomu ukończenia wyżej wymienionych studiów.

3. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób wykonujących procedury doświadczalne.

4. Dołączyć Zaświadczenie o stażu pracy (załącznik 7) podpisany przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki (podpis można uzyskać przy składaniu dokumentów):

  • 1 rok dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii lub zootechniki i rybactwa,
  • 2 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie innym niż wymienione powyżej lub osób posiadających wykształcenie średnie, średnie branżowe i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur.

5. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii, należy je wcześniej przekazać osobiście do weryfikacji dr. Witoldowi Żakowskiemu (Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, pokój B444; witold.zakowski@ug.edu.pl). 

* Oryginał dokumentu wraz z kopią należy przynieść do dziekanatu Wydziału Biologii. Na kopii należy uzyskać pieczęć oraz podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem.

 

Osoby uśmiercające (art. 20, pkt. 2 Ustawy)

Wyznaczenie może otrzymać osoba, która:

posiada wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe,

ukończyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych,

odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby, która uśmierca te zwierzęta.

 

Instrukcja:

W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uśmiercającą zwierzęta należy:

1. Wypełnić, wydrukować dwustronnie i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta (załącznik 5).

2. Dołączyć potwierdzoną* kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej/wyższej/tytuł naukowy.

3. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób uśmiercających.

4. Dołączyć Zaświadczenie o stażu pracy (załącznik 7) lub dokument potwierdzający odbycie trzymiesięcznej praktyki w zakresie metod uśmiercania zwierząt - Zaświadczenie o ukończeniu praktyki (załącznik 8) podpisany przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad praktyką oraz kierownika jednostki (podpis można uzyskać przy składaniu dokumentów).

5. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii, należy je wcześniej przekazać osobiście do weryfikacji dr. Witoldowi Żakowskiemu (Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, pokój B444; witold.zakowski@ug.edu.pl).

* Oryginał dokumentu wraz z kopią należy przynieść do dziekanatu Wydziału Biologii. Na kopii należy uzyskać pieczęć oraz podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem.

 

Osoby uczestniczące (art. 21, pkt. 3 Ustawy)

Wyznaczenie może otrzymać osoba, która:

jest studentem albo doktorantem lub wykonuje czynności techniczne związane z obsługą zwierząt,

odbyła szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach.

 

Instrukcja:

W celu uzyskania wyznaczenia do uczestniczenia w wykonywaniu procedur należy:

1. Wypełnić, wydrukować dwustronnie i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach (załącznik 6). Okres, na który wydawane jest wyznaczenie, nie powinien przekraczać planowanego terminu ukończenia studiów przez studenta.

2. Dołączyć potwierdzoną* kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach.

3. Przed złożeniem dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii, należy je wcześniej przekazać osobiście do weryfikacji dr. Witoldowi Żakowskiemu (Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, pokój B444; witold.zakowski@ug.edu.pl).

* Oryginał dokumentu wraz z kopią należy przynieść do dziekanatu Wydziału Biologii. Na kopii należy uzyskać pieczęć oraz podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 12:13; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 15. luty 2023 - 12:10; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz