Dziekan Wydziału Biologii

Dziekan kieruje Wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących Wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów. W szczególności:

 

 1. Reprezentuje Wydział na zewnątrz.

 2. Jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.

 3. Sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału.

 4. Podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału.

 5. Decyduje w sprawach mienia Wydziału oraz dysponuje środkami finansowymi Wydziału w zakresie ustalonym przez Rektora, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu.

 6. Realizuje politykę personalną Wydziału i przedstawia Rektorowi, za zgodą Rady Wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich, a także ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich.

 7. Powołuje Komisje dziekańskie, ustalając ich skład i zadania oraz powołuje pełnomocników określając zakres ich działania.

 8. Zapewnia realizację uchwał Rady Wydziału.

 9. Zwołuje posiedzenia Rady Wydziału i przewodniczy im, z wyjątkiem posiedzeń, na których jest oceniana jego działalność.

 10. Nadzoruje rozdział zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne Wydziału oraz wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie Gdańskim.

 11. Dziekan może, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydawać zarządzenia.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 07:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 08:02; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz