Prodziekan ds. Kształcenia

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Prodziekana ds. Kształcenia

 

 1. Nadzoruje przebieg procesu kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku Biologia oraz studiach I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych:

  • koordynuje działania związane z tworzeniem i realizacją programów studiów oraz zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów,

  • nadzoruje nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Polskich Ram Kwalifikacji,

  • bierze udział w pracach Rad Programowych Kierunków realizowanych na Wydziale.

 2. Współpracuje z Pełnomocnikiem ds. Praktyk Studenckich w zakresie organizowania praktyk w przedsiębiorstwach oraz w szkołach.

 3. Określa terminy składania wniosków przez studentów oraz tryb ich rozpatrywania,

 4. Nadzoruje publikowanie informacji internetowych o planach i programach studiów.

 5. Kontroluje i  nadzoruje funkcjonowanie dziekanatu i przydzielonych pracowników w obsłudze studiów I i II stopnia.

 6. Sprawuje opiekę nad działalnością samorządu studenckiego i studenckich kół naukowych.

 7. Współpracuje z Samorządem Studenckim przy organizacji studenckich imprez okolicznościowych.

 8. Bierze udział w pracach związanych z akredytacją Wydziału w zakresie prowadzonego kształcenia.

 9. Nadzoruje coroczne sprawozdania z wyników ankietowania i przebiegu rekrutacji.

 10. Podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikających z Regulaminu Studiów UG.

 11. Bierze udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 08:53; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2023 - 13:07; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz