Prodziekan ds. Nauki

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Prodziekana ds. Nauki

Prodziekan ds. Nauki inicjuje, nadzoruje i koordynuje działania dotyczące działalności naukowej na Wydziale oraz studiów III stopnia. W szczególności:

 

 1. Koordynuje przebieg postępowań awansowych:

  • nadzór nad czynnościami przygotowawczymi związanymi z rozprawami doktorskimi oraz postępowaniami o tytuł naukowy i postępowaniami habilitacyjnymi,

  • przewodniczenie komisjom do przeprowadzania egzaminów doktorskich.

 2. Nadzoruje organizację i przebieg studiów III stopnia na Wydziale

 3. Nadzoruje konkurs projektów badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 4. Nadzoruje wymianę studencką z ośrodkami zagranicznymi, w tym w ramach programu ERASMUS +

 5. Inicjuje i wspomaga proces aplikowania o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych.

 6. Nadzoruje organizację Wydziałowych konferencji naukowych.

 7. Podejmuje działania w celu utrzymania dotychczasowych i uzyskania nowych uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.

 8. Przewodniczy komisjom ds. procedur nostryfikacyjnych na Wydziale.

 9. Nadzoruje publikowanie informacji internetowych w zakresie nauki i rozwoju kadr naukowych.

 10. Przygotowuje ankiety Wydziału do oceny parametrycznej jednostek.

 11. Ściśle współpracuje z pionem Prorektora ds. Nauki.

 12. Wspomaga poszukiwanie partnerów naukowych w kraju i za granicą.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 08:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 4. Wrzesień 2020 - 13:21; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz