Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Prodziekana ds. Studenckich i Rozwoju 

 

 1. Nadzoruje przebieg procesu kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku Biologia medyczna oraz studiach I stopnia kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna:

  • koordynuje działania związane z tworzeniem i realizacją programów studiów oraz zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów,

  • nadzoruje nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Polskich Ram Kwalifikacji,

  • bierze udział w pracach Rad Programowych Kierunków realizowanych na Wydziale.

 2. Współpracuje z Pełnomocnikiem ds. Praktyk Studenckich w zakresie organizowania praktyk w przedsiębiorstwach oraz w szkołach.

 3. Określa terminy składania wniosków przez studentów oraz tryb ich rozpatrywania,

 4. Nadzoruje publikowanie informacji internetowych o planach i programach studiów.

 5. Kontroluje i  nadzoruje funkcjonowanie dziekanatu i przydzielonych pracowników w obsłudze studiów I i II stopnia.

 6. Bierze udział w pracach związanych z akredytacją Wydziału w zakresie prowadzonego kształcenia.

 7. Nadzoruje coroczne sprawozdania z wyników ankietowania i przebiegu rekrutacji.

 8. Podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikających z Regulaminu Studiów UG.

 9. Bierze udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju.

 10. Podejmuje działania na rzecz utrzymywania i rozwoju relacji Wydziału z otoczeniem poprzez:

  • stymulowanie współpracy z jednostkami gospodarczymi, organizacjami biznesowymi oraz administracją państwową i samorządową w zakresie działalności konsultacyjno-programowej oraz edukacyjno-szkoleniowej i badawczej (szkolenia, patronat, sponsoring),

  • reprezentowanie Wydziału w realizacji programów współpracy z uczelniami krajowymi oraz inicjowanie tego typu przedsięwzięć,

  • organizowanie spotkań studentów z potencjalnymi pracodawcami. 

 11. Uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój i promocję Wydziału.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 08:41; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2023 - 13:06; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz