fbpx Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia inicjuje, nadzoruje i koordynuje działania dotyczące procesu kształcenia na Wydziale oraz spraw socjalno-bytowych i dyscyplinarnych studentów. W szczególności:

 

 1. Nadzoruje przebieg procesu kształcenia na studiach I i II stopnia:

  • koordynuje działania związane z tworzeniem i realizacją programów studiów oraz zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów,

  • nadzoruje nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Polskich Ram Kwalifikacji,

  • bierze udział w pracach Rad Programowych Kierunków realizowanych na Wydziale.

 2. Współpracuje z Pełnomocnikiem ds. Praktyk Studenckich w zakresie organizowania praktyk w przedsiębiorstwach oraz w szkołach.

 3. Określa terminy składania wniosków przez studentów oraz tryb ich rozpatrywania,

 4. Nadzoruje publikowanie informacji internetowych o planach i programach studiów.

 5. Kontroluje i  nadzoruje funkcjonowanie dziekanatu i przydzielonych pracowników w obsłudze studiów I i II stopnia.

 6. Sprawuje opiekę nad działalnością samorządu studenckiego i studenckich kół naukowych.

 7. Bierze udział w pracach związanych z akredytacją Wydziału w zakresie prowadzonego kształcenia.

 8. Nadzoruje coroczne sprawozdania z wyników ankietowania i przebiegu rekrutacji.

 9. Podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikających z Regulaminu Studiów UG.

 10. Bierze udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 8:53