fbpx Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą inicjuje, nadzoruje i koordynuje działania dotyczące działalności naukowej na Wydziale oraz studiów III stopnia. W szczególności:

 

 1. Koordynuje przebieg postępowań awansowych:

  • nadzór nad czynnościami przygotowawczymi związanymi z rozprawami doktorskimi oraz postępowaniami o tytuł naukowy i postępowaniami habilitacyjnymi,

  • przewodniczenie komisjom do przeprowadzania egzaminów doktorskich.

 2. Nadzoruje organizację i przebieg studiów III stopnia na Wydziale

 3. Nadzoruje konkurs projektów badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 4. Nadzoruje wymianę studencką z ośrodkami zagranicznymi, w tym w ramach programu ERASMUS +

 5. Inicjuje i wspomaga proces aplikowania o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych.

 6. Nadzoruje organizację Wydziałowych konferencji naukowych.

 7. Podejmuje działania w celu utrzymania dotychczasowych i uzyskania nowych uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.

 8. Przewodniczy komisjom ds. procedur nostryfikacyjnych na Wydziale.

 9. Nadzoruje publikowanie informacji internetowych w zakresie nauki i rozwoju kadr naukowych.

 10. Przygotowuje ankiety Wydziału do oceny parametrycznej jednostek.

 11. Ściśle współpracuje z pionem Prorektora ds. Nauki.

 12. Wspomaga poszukiwanie partnerów naukowych w kraju i za granicą.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 8:17