Kolekcja KPD

MISJA

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów działa na rzecz rozwoju potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału Biologii i Uniwersytetu Gdańskiego. Jednym z naszych priorytetowych działań jest deponowanie źródłowego materiału badawczego, na podstawie którego opublikowano prace naukowe z afiliacją naszej uczelni.

Promując najlepsze praktyki oraz ideę deponowania przez naukowców materiału badawczego, Kolekcja zabezpiecza cenne próbki do dalszych badań naukowych i rozwojowych.

Jako przedsięwzięcie o charakterze niekomercyjnym, którego celem jest upowszechnienie dostępu do wysokiej jakości materiału biologicznego, Kolekcja służy całemu środowisku naukowemu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Do zadań naukowych KPD należy:

  • długoterminowe przechowywanie szczepów bakterii, bakteriofagów oraz plazmidów do celów naukowo-badawczych
  • selekcja szczepów o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym
  • upowszechnianie dostępu do zasobów genetycznych o znanym pochodzeniu i potwierdzonej autentyczności
  • wymiana i współpraca z innymi kolekcjami mikroorganizmów w Polsce i na świecie

Przyjmowanie, udostępnianie oraz przechowywanie w Kolekcji materiału biologicznego odbywa się według wyraźnie ustalonych procedur, które są zgodne z zaleceniami Światowego Zrzeszenia Kolekcji Kultur (WFCC), wytycznymi europejskiego konsorcjum CABRI (ang. Common Access to Biological Resources and Information) oraz wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczącymi najlepszych praktyk w repozytoriach materiału biologicznego OECD (ang. OECD Best Practice Guidelines For Biological Resource Centres, 2007).

PMDIB

KPD współtworzy strategiczną infrastrukturę badawczą w ramach projektu SeCuRe (Strain and Culture Resources) ujętego na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, na której znajdują się przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki, mające służyć długoterminowej konsolidacji krajowego potencjału naukowego, spełniające kryteria doskonałości naukowej i organizacyjnej oraz zasady otwartego dostępu do prowadzenia i wykorzystywania wyników badań.

Kolekcja zarejestrowana jest w Światowym Centrum Informacji o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms, WDCM) pod numerem WDCM1084.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 

Zgromadzony w KPD materiał biologiczny wykorzystywany jest na wszystkich etapach kształcenia akademickiego.
Plazmidy, układy stosowane do wydajnej ekspresji genów, mutanty, szczepy typowe dla gatunku, szczepy wzorcowe służą do przygotowania zajęć laboratoryjnych prowadzonych w ramach kursów z zakresu mikrobiologii podstawowej, immunologii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i ochrony środowiska. W kursach uczestniczą także studenci spoza Wydziału Biologii oraz studencji studiów podyplomowych.

Z zasobów KPD korzystają studenci prowadząc własne doświadczenia w ramach prac magisterskich i doktoranckich.

Misją Kolekcji jest upowszechnianie wiedzy o drobnoustrojach.

KPD gromadzi materiał biologiczny na potrzeby szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy, służąc w ten sposób całej społeczności Trójmiasta.
Halofilne archeony, promieniowce wytwarzające antybiotyki, bakterie foto- i chemosyntetyzujące, drobnoustroje zdolne do bioluminescencji są wykorzystywane podczas pokazów i zajęć warsztatowych organizowanych dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży licealnej.

Kolekcja uczestniczy w inicjatywach mających na celu popularyzację nauki i upowszechnianie wiedzy o drobnoustrojach.

BFN-logo EDWA-logo NB-logo

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Październik 2016 - 20:20; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: sobota, 15. Październik 2016 - 21:02; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska

KPD

  

logoKPD

 

Jednostka o charakterze "core facility" specjalizująca się w długoterminowym przechowywaniu próbek materiału mikrobiologicznego, jego identyfikacji i walidacji.

              

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Październik 2016 - 20:01; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: sobota, 5. Listopad 2022 - 09:41; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska