Współpraca

 

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów koordynuje działania Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych (BRC Gdańsk) integrującego w obrębie naszej uczelni kolekcje naukowe specjalizujące się w identyfikacji, analizie i przechowywaniu drobnoustrojów.

 

logoISPartner porozumienia "Long Healthy Life - Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa" wyłonionego jako jedna "Inteligentnych Specjalizacji" - specjalizacji gospodarczych województwa pomorskiego, powołanych w trybie konkursowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

 

 

AMR

Współpraca z ośrodkami klinicznymi w zakresie deponowania patogenów alarmowych.

 

 

 

 

 

 
 
 
WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA
 
Kolekcja KPD  funkcjonuje w środowisku międzynarodowym.
 
WFCC-logo
 
 
 
Kolekcja została zarejestrowana w 2015 r. Światowym Centrum Informacji o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms, WDCM) pod numerem WDCM1084. Oznacza to, że wszystkie czasopisma naukowe honorują zdeponowanie szczepów mikroorganizmów oraz plazmidów  w naszej Kolekcji jako spełnienie wymogu zapewnienia dostępu do materiału badawczego opisanego w publikacji. 
 
 
 
 
 
ECCO
 
Od 2016 r. KPD jest członkiem Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur (European Culture Collections' Organisation, ECCO
 
 
 
 
 
 
 
Od 2013 r. KPD podejmuje działania na rzecz utworzenia pan-europejskiej infrastruktury badawczej zasobów mikrobiologicznych MIRRI ()  i włączenia do niej Polskich ośrodków specjalizujących się w długoterminowym przechowaniu i udostepnianiu szczepów mikroorganizmów. 
 
MIRRI
 
Od stycznia 2023 r.  
 
 
 
 
WSPÓŁPRACA  NAUKOWA Z JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI
 
Kolekcja dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną oraz – dzięki trzem pozyskanym z MNiSW grantom inwestycyjnym - wysokiej klasy aparaturą obejmującą system: (i) MALDI Biotyper (Bruker) do identyfikacji bakterii przy pomocy spektrometrii mas; (ii) system Omnilog (Biolog) do fenotypowej charakterystyki komórek prokariotycznych oraz ssaczych; (iii) zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (BioRad); (iv) platformę do sekwencjonowania nowej generacji (Illumina) oraz (v) platformę do kompleksowej charakterystyki białek prokariotycznych (Nanotemper). Aparaturę obsługują wyłącznie pracownicy Kolekcji.
 
Osoby zainteresowane współpracą naukowo-badawczą w zakresie wykorzystania infrastruktury KPD, proszone są o kontakt bezpośrednio z kuratorem Kolekcji (anna.kaczorowska@ug.edu.pl) w celu uzgodnienia szczegółów (zakres badań, typ projektu, realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, udział w grantach jako wykonawca, współautorstwo w publikacjach, wynagrodzenie, partycypacja w kosztach analiz / doświadczeń). 
 
Wyżej wymieniona aparatura badawcza nie służy do celów komercyjnych. Istnieje natomiast możliwość nieodpłatnej identyfikacji bakterii przy użyciu systemu MALDI Biotyper w zamian za zdeponowanie szczepów w Kolekcji, jeśli są one w zakresie zainteresowań Kolekcji oraz jej użytkowników.
 
 
ZASADY UZNAWANIA WKŁADU KOLEKCJI PLAZMIDÓW I DROBNOUSTROJÓW W PRACE BADAWCZE
 

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów (KPD) na Wydziale Biologii UG utrzymuje się ze środków pozauczelnianych. Głównym źródłem finansowania infrastruktury Kolekcji jest dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozyskiwana w ramach konkursu. Podobnie jak inne jednostki naukowe, KPD podlega ewaluacji merytorycznej na podstawie publikowania wyników prac badawczych w międzynarodowych czasopismach, udziału w realizacji projektów naukowych oraz zdobywania zewnętrznych funduszy na badania w postaci wspólnych grantów.

 

W związku z tym wdrożyliśmy w Kolekcji zasady, które systematyzują sposoby uznawania wkładu KPD w realizację badań, których wyniki są prezentowane w postaci artykułów naukowych, streszczeń i plakatów konferencyjnych lub są opisane w ramach prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich.

 


1.      

Wskazanie KPD jako źródła materiału badawczego| W przypadku wykorzystania w badaniach materiału biologicznego udostępnionego przez KPD, konieczne jest podanie pełnej nazwy szczepu/ plazmidu wraz z numerem akcesyjnym oraz wskazanie KPD jako źródła materiału.
Pełna nazwa szczepu powinna się znaleźć zarówno w sekcji „MATERIAŁY / MATERIALS”
jak i w szczegółowym opisie doświadczeń.
W sytuacji, kiedy szczepy zostały pozyskane z KPD nieodpłatnie, prosimy również o umieszczenie dodatkowej informacjiw sekcji “PODZIĘKOWANIA/ AKNOWLEDGEMNTS” ; np.
The authors gratefully acknowledge the Collection of Plasmids and Microorganisms, KPD at the University of Gdańsk for providing the following strains:  ….”


2.        

Podziękowanie | Dotyczy sytuacji, kiedy KPD, na miejscu, użycza własnej aparatury
(np. inkubatora, wirówek, komory laminarnej, koncentratora stężeń próbek itp.), a nasz udział w przeprowadzenie doświadczeń wymaga zaangażowania jedynie od strony organizacyjnej lub technicznej.
Wówczas w tekście publikacji należy umieścić ogólne lub imienne podziękowanie.

Na przykład: „The authors gratefully acknowledge the staff of Collection of Plasmids and Microorganisms, KPD at the University of Gdańsk for their support & assistance in this work”.


3.        

Współautorstwo | Dotyczy sytuacji, kiedy pracownicy KPD są merytorycznie zaangażowani w planowanie badań, adaptację protokołów laboratoryjnych, dobór panelu mikroorganizmów do badań - na podstawie szczegółowych właściwości tych mikroorganizmów określonych w KPD, przeprowadzenie analiz, wizualizację uzyskanych danych w odpowiedniej postaci graficznej oraz interpretację wyników doświadczeń.

 

KPD przestrzega standardów, powszechnie przyjętych przez środowisko naukowe oraz czasopisma i domy wydawnicze, dotyczących współautorstwa oryginalnych artykułów naukowych, stąd też pracownicy zaangażowani w realizację badań powinni mieć możliwość uczestniczenia w przygotowaniu artykułu na każdym etapie powstawania manuskryptu, począwszy od wstępnego szkicu aż do chwili wysłania go do druku.
Ma to na celu przygotowanie poprawnego opisu metod badawczych, przedstawienia
uzyskanych danych w postaci wykresów, tabel, rysunków oraz interpretacji wyników.
Pracownicy KPD muszą mieć możliwość zaakceptowania ostatecznej wersji tekstu pracy.

Współautorstwo, co do zasady, nie wyklucza konieczności poniesienia kosztów wykonania doświadczeń, w tym kosztów wynagrodzenia dla osoby zaangażowanej w prace badawcze oraz kosztów materiałów zużywalnych. Rozliczenia ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu współpracy.

Jeśli analizy wykonywane w KPD są elementem prac badawczych prowadzonych w ramach pracach licencjackich, magisterskich lub doktorskich, w rozdziale „WYNIKI” pracy, w opisie doświadczeń należy umieścić informację:
„Wyniki uzyskano pod kierunkiem [imię i nazwisko] z wykorzystaniem infrastruktury KPD”

 

W każdym z trzech przypadków, uprzejmie prosimy o przesłanie ostatecznej wersji publikacji, streszczenia, plakatu konferencyjnego lub pracy w pliku pdf na adres kpd@ug.edu.pl

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 15. Październik 2016 - 20:15; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Maj 2024 - 11:36; osoba wprowadzająca: Anna Kaczorowska